Публикация

Здравните министри от ЕС обсъдиха храненето на децата

Здравните министри от ЕС обсъдиха храненето на децата

Кирил Ананиев председателства среща в Люксембург


Бъдещето на здравеопазването на ниво Европейски съюз беше централна тема на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, който се проведе в Люксембург с председател българският здравен министър Кирил Ананиев.

 

Баланс между здраве и търговия

ЕС има нужда от повече видимост на политики, които работят в полза на хората: здравната политика е сред тях. Здравеопазването следва да осигурява добър баланс между здраве и търговия – присъща функция на регулаторна рамка на ЕС, която е в полза на хората и гарантира качеството на живот на нашия континент, посочи министър Ананиев по време на пресконференцията след Съвета.  

Министрите на здравеопазването от ЕС се обединиха около мнението, че е необходимо повече сътрудничество между държавите-членки. Това може да се постигне постепенно чрез обмен на добри практики и реални въздействие и контрол върху процесите в сектора на европейско ниво.

 

На заседанието си министрите приеха и

Заключения на Съвета за храненето при децата

един от приоритетите на българското председателство. 

 

В този политически документ има много повече от хранене и храни: има послания за нуждата от сътрудничество при борбата с хроничните незаразни болести, за значимия принос на здравеопазването като сектор, инвестиращ в здравето на хората, за децата и младите хора като уязвими потребители, но и като носители на новото, на потенциала, на бъдещето. Откроихме нуждата от междусекторно сътрудничество – в случая Общата селскостопанска политика осигурява принос към целите на здравната политика, заяви Кирил Ананиев.

На фокус - здравословното хранене при децата

Акцент беше поставен и върху нуждата от регулация на насочения към децата маркетинг на нездравословни храни

Българският здравен министър подчерта, че „Европа има причини да се гордее с това, че е еталон за качество на живот и добра регулаторна рамка, защитаваща интересите на потребителите“, като посланието на здравните министри е това да се запази и в бъдеще в партньорство с Комисията.

Общ регламент за оценка на здравните технологии в ЕС

По отношение на законодателните дебати, които се проведоха в рамките на Съвета на министрите, Кирил Ананиев съобщи, че по предложението за Регламент за Оценката на здравните технологии редица държави-членки са индикирали сериозни проблеми с предвидения задължителен характер на сътрудничеството.

 

„Много малко делегации заявиха безусловна подкрепа за предложеното задължително прилагане на оценките. Налице е желание за продължаване на конструктивните разговори в търсене на алтернативи на предложения задължителен подход. Едно законодателно предложение на ниво ЕС не може да стъпи на подкрепа на малцинството: такива са правилата, установени от Договорите“, коментира българският здравен министър.

 

Кирил Ананиев посочи, че дебатът относно оценката на здравните технологии е важен политически ориентир както за Европейската комисия, така и за следващите Председателства.

 

Здравният министър съобщи, че са приключили преговорите по Регламент 726/2004 (Регламентът за ЕМА), като част от Ветеринарния пакет, което беше и сред приоритетите на Българското председателство. 

 

Постигнато е съгласие по приемането на таксите за ЕМА със законодателен акт.


 

Коментари