Публикация

1500 лева глоба за нарушени права на пациент

1500 лева глоба за нарушени права на пациент

Усъвременените санкции са заложени в промените на Закона за здравето и гласят:

Който наруши правата на пациент, регламентирани в Закона за здравето и 
нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. при първо нарушение. При повторно нарушение лекарят може да бъде глобен с  от 500 до 1500 лв.

В случай, че нарушението е извършено от лечебно заведение,

се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.

Увеличението е трикратно спрямо сегашното и цели да стимулира медицинските специалисти да са по-стриктни в спазване правата на пациентите.

какви са правата на пациентите

Допълва се и член 147 а, касаещ пациентите с психични заболявания 

Националният център по обществено здраве и анализи създава и
поддържа Национален регистър на пациентите с психични заболявания в Република
България, преминали на лечение през лечебни заведения за стационарна психиатрична
помощ, центрове за психично здраве, психиатрични клиники или отделения на лечебни
заведения за болнична помощ и/или в лечебни заведения за специализирана
психиатрична извънболнична помощ. Националният регистър на пациентите с психични заболявания се създава и поддържа като електронна база данни с цел системно събиране, съхранение, анализ и
интерпретация на данни за пациентите с психични заболявания в Република България и
има служебен характер.

промени в закона за здравето

Редът и условията на водене и ползване на данни от Националния регистър

на пациентите с психични заболявания и за служебен обмен на информация се определят с наредба на министъра на здравеопазването.
Редът и условията на водене и ползване на данни от Националния регистър на
пациентите с психични заболявания и за служебен обмен на информация се определят с
наредба на министъра на здравеопазването.
С наредбата  се определят и

условията, при които лица с психични заболявания, преминали на лечение през лечебните заведения

(по ал. 1), подлежат на вписване в Националния регистър на пациентите с психични заболявания, както и
условията за заличаване от регистъра на данните за тези лица.

Коментари

Които през живота си не са взели.един.изпитще се качват по.главите на лекаря

Абе как не се помисли за лекарите а все за пациентите?Кога ще се говори за уважение към лекарите а всякакви

Необходимо е и пациентите да бъдат санкционирани реципрочно при неспазване на морално-етичните норми при контакт с лекаря и неспазване на правилниците за дейност на лечебните заведения. Тогава ще се постигне  равновесие на отношенията.

никога! От лекаря файда няма никое правителство-само се обещава предизборно безплатно здравеопазване. Пък и не е фармацевтична фирма,та да се чакат проценти...

Анонимен
12 авг 2018 16:25

Обединението прави силата, което значи че всички лекари ако са единни в интересите си могат да направят всичко каквото решат.Но преди това да се обеденят всички за да са силни като организация.

А кога ще има закон,защитаващ лекарите от пациентската агресия и неоснователни претенции?