Публикация

Проект за ново ръководство по медицинска онкология

Проект за ново ръководство по медицинска онкология

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по
медицинска онкология е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съгласно който Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти приема, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти, съгласувано със съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за
здравето.
Срокът за представяне на становища и предложения по проекта на наредба е определен
на 14 дни в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.

Съображенията за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане са следните:

1. С последното изменение и допълнение на чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина (изм. и доп. ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г.) се
регламентира приемането на фармако-терапевичните ръководства да се извършва с наредби.
2. Извършено е обществено обсъждане, в периода 12.04. – 11.05.2019 г., чрез
публикуване на проекта на фармако-терапевтичното ръководство на Портала за обществени консултации, на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и на интернет страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти за срок от 30 дни, в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
В резултат на общественото обсъждане проектът е преработен, съобразно постъпилите
предложения и становища, одобрени от експертния съвет по „Медицинска онкология“.
3. Проектът на фармако-терапевтичното ръководство за лечение на онкологичните
заболявания е съгласуван от експертния съвет по специалност „Медицинска онкология“.

 

Период на обществената консултация: 13.09.2019 г. до 26.09.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 

С проекта и мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Motivi_FTR_med_onkologia_13_09_201...
preokt_na_naredba_FTR_med_onkologi...

Коментари