Публикация

ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ НА ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ НА ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

УМБАЛ„ПЪЛМЕД“, гр. Пловдив

Детско отделение - Николай Гечев, Таня Данева

Образна диагностика - Георги Стоилов

Анестезия - Антон Войчев, Виктор Марчев

УМБАЛСМ ’’Н.И.Пирогов’’- Клиника по урология - Стоян Пеев

Цел: Вродените аномалии на отделителната система (ВАОС) представляват една трета от всички вродени аномалии в детска възраст. В 30% до 50% от случаите водят до развитие на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). Целта на това проучване е да се определи честотата на ВАОС, в детско отделение при УМБАЛ „ПЪЛМЕД“, гр.  Пловдив с методите на образната диагностика. Материал: деца с тежки ВАОС, лекувани в отделението за периода октомври 2017г. до май 2019г., (20 месеца) - хидронефроза, мегауретер и ВУР. Децата са открити чрез фетална морфология, профилактична ехография и по повод на: инфекции на ПОС, болкова симптоматика и отклонения в уринен седимент при асимптомни пациенти. Методи: ЯМР, КАТ, МЦГ, DTPA, DMSA сцинтиграфия и ехография. Резултати - за посочения период 275 деца са преминали през отделението със симптоми от страна на ПОС (средно 14 деца месечно) - уроинфекции, хематурия, протеинурия, бъбречна колика, ОПСГН (5), НС (1), асимптомни пациенти с патологична ехографска находка и промени в уринен седимент. При 34 деца (наблюдавана група) или 12% от общия брой е установена тежка ВАОС и е проведена образна диагностика – ЯМР (3), КАТ (30), МЦГ (1). От тях 15 деца са претърпели оперативна интервенция (44% от наблюдаваната група или 5% от общата група). Изводи: ВАОС са значим проблем в нефрологията - 12% от децата преминали през ДО са с тежка вродена аномалия на ПОС, като най-често срещаната аномалия е вродена хидронефроза. Ролята на феталната морфология и профилактичната ехография е огромна - 44% от децата от наблюдаваната група са открити по този начин. Необходим е интердисциплинарен подход и координация между гинеколог, нефролог, уролог. Навременната диагностика и оперативна интервенция предотвратява усложненията в бъдеще.

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА Е ЕДНА ОТ ДЕСЕТТЕ НАГРАДЕНИ НА КОНГРЕСА ПО НЕФРОЛОГИЯ В РИУ ПРАВЕЦ ОКТОМВРИ 2019 Г.

Прикачени файлове

окончателен вариант.ppt

Коментари