Публикация

Конкурс за нов директор на НКБ

Конкурс за нов директор на НКБ

Здравното министерство обяви конкурс за нов директор на Националната кардиологична болница в София. Мандатът на досегашния управител проф. Марио Станкев изтича.

Изискването към кандидатите

  • да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт. За позицията са подходящи и или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
  • да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност. 
  • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Желаещите да заемат поста трябва да разработят писмено „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период“

Предвидено е и събеседване на тема „Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие“.

 

Конкурс за нов директор на НКБ


Допълнителни въпроси по темата са:

 

  • характеристики, обуславящи особеното място на лечебното заведение в системата на здравеопазването в България;
  • методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;
  • системи за управление на качеството в болницата;
  • органи на управление на лечебното заведение – права и задължения. 

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсите има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на МЗ до 19 ноември

всеки работен ден. Конкурсът ще се проведе на следващия ден - 20 ноември, от 10:30 часа в сградата на ведомството. Контролът по изпълнението му е възложен на заместник-министър Жени Начева.

Коментари