Публикация

МЗ с покана към болниците да се включат в e-система за закупуване на лекарства

МЗ с покана към болниците да се включат в e-система за закупуване на лекарства

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев подписа писмо-покана до ръководителите на лечебни заведения, които не са подали прогнозни заявки за закупуване на лекарствени продукти чрез Електронната система.

Процедурата по събирането на заявките започва от днес, 29 януари

и ще приключи на 5 февруари. В този период следва болниците да заявят необходимите им до 31.12.2021 г. прогнозни количества.


Подаването на заявки обхваща единствено лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък към настоящия момент.
В писмото на здравния министър се казва още:


„Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, ръководителите на организации от публичния сектор отговарят за осъществяване на финансовото управление и контрол на лечебните заведения при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност.


Предвид горното, както и предвид обстоятелство, че съгласно Закона за обществените поръчки, представляващите лечебни заведения са самостоятелни публични възложители, които носят съответната предвидена в закона отговорност, Ви обръщаме внимание, че лечебните заведения при планиране и прогнозиране на необходимите количества лекарствени продукти до 31.12.2021 г. следва да спазват стриктно правилата на Закона за обществените поръчки. Отговорността за необосновано завишаване или занижаване на необходимите количества на лекарствените продукти е на ръководителя на лечебното заведение“.

Коментари