Публикация

Как работодателите могат да осигурят противоепидемична защита на своите служители?

Как работодателите могат да осигурят противоепидемична защита на своите служители?

 

 

Какво съветва инж. Димитринка Стоянова, част от екипа на ЛОТ КОНСУЛТ


Съветите към нашите клиенти в тази усложнена епидемична обстановка са свързани с осигуряване на необходимата защита за всички работещи и посетители във фирмата.

 

Основна цел на препоръчваните от нас противоепидемични мерки за защита на работещите е максимално ограничаване на възможностите за разпространяване на коронавируса в компанията и създаване на условия за по-ефективно използване на наличните средства за превенция.

 

Мерките, които могат да помогнат за предотвратяването на разпространение на зарази на работното място, включват:

 

 • Въвеждане, при възможност, на работа от разстояние или гъвкаво работно време, според указанията на МТСП и ИА Главна инспекция по труда;
 • Ограничаване струпването на работещи в работните помещения и при възможност поставяне на вътрешни прегради между работните места.


Специално внимание обръщаме на необходимостта от въвеждане на технически и организационни мерки за защита на служителите и посетителите в сградата на фирмата.

 

Акцентираме върху задължителните мерки, които трябва да се предприемат по пропускателния контрол, например: да се измерва телесната температура на всеки служител и на всеки посетител на сградата и да се допускат само лица, които нямат повишена телесна температура. Необходимо е и ограничаване на комуникацията с външни лица присъствено.

 

Особено важна приоритетна мярка, с която може да се ограничи разпространението на Covid-19, е да се оцени рискът за здравето и безопасността на работещите във фирмата от заразяване. Да се идентифицират потенциалните източници и възможните огнищата за разпространение на вируса. Източници на риск могат да бъдат: заболели работници и служители, лица, пътували в страни и региони с разпространение на вируса, лица с контакти със заболели, в т.ч. членове на семействата им, а огнища – местата за събиране на големи групи хора.

 

Задължително е провеждането на извънреден инструктаж на работещите с въпроси, отнасящи се до рисковете и прилаганите мерки за предпазване от заразяване (без събиране на големи групи от хора), както и разпространяването на нагледни информационни материали и указания за безопасно поведение на персонала.

 

Други мерки, които могат да се предприемат:

 • Да се определи ред за информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, с което те са били в контакт, и указание относно процедура, която следва да се прилага в този случай;
 • Да се изготвят вътрешни правила за почистване и дезинфекциране на работните места и санитарните възли;
 • Да се въведе физиологичен режим на труд и почивка, позволяващ по-чести почивки за прилагане на хигиенни мерки, включително дезинфекциране на работните помещения;
 • Да се определи ред за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител;
 • Да се ограничат пътуванията – лични и служебни, ако не са наложителни;
 • Да се ограничат събирания на много работещи на едно място, особено в работните помещения. Да се поддържа минимална дистанция поне от 1.50 метър разстояние;
 • Да се въведат гъвкави форми на работа – работа от разстояние, надомна работа и др.;

Необходимо е ръководствата на фирмите да организират осигуряването на подходящи:

 

 • измиващи препарати и дезинфектанти, включително средства за измиване на очите и/или антисептични средства за кожата;
 • лични предпазни средства, като маски за защита на горните дихателни пътища, при необходимост – защитни ръкавици, и др.;
 • контейнери за съхранение на използваните личните предпазни средства и използваните хигиенни материали и др.

За нашите клиенти разработихме и предоставихме Правила за лична хигиена на персонала, в т.ч. Правила за измиване на ръцете, правила за поставяне и използване на маски, правила за използване на ръкавици.

 

Основните съвети относно личната хигиена на работещите, които отправяме към нашите клиенти, са:

 

– да се поддържа високо ниво на лична хигиена по време на работа;

– да се почиства периодично и дезинфекцира работното място. Повърхностите на работното оборудване, вкл. маси, бюра, клавиатури, машини, апарати да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант, тъй като заразяването на повърхности, докосвани от служители и клиенти, е един от основните пътища на разпространение на заразата от COVID-19;

– да се поддържат ръцете чисти, като се измиват редовно и преди започване на работа, както и след всяко посещение на битовите помещения и тоалетните;

– да не се допуска кихане и кашляне в работните помещения, тъй като биха довели до замърсяване на работното оборудване, мебелите, материалите и др.;

– да не се пипат носът, устата и главата;

– да не се пипат подове, стени и други повърхности със съмнителна чистота;

– всеки, който има дори лека настинка, или много слаба висока температура (от 37,30 C нагоре), трябва да си остане у дома и да се изолира от други хора. Това важи и за лица, които са взели обикновени медикаменти като парацетамол/ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, които могат да прикрият симптомите на заразата.

 

Ролята на експертите по здраве и безопасност

 

Експертите по здраве и безопасност организират изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове, в т.ч. и от заразяване на работещите с COVID-19.

 

Мерките за минимизиране на риска от заразяване, които експертите по здраве и безопасност трябва да предложат за утвърждаване от работодателите, трябва да са съобразени с предписанията на здравните органи и могат да бъдат насочени в две направления: организационни и технически.

 

При изготвяне на оценката на риска трябва да участва лекарят от Службата по трудова медицина, с която предприятието има договор. Задължението за утвърждаването на мерките и по отношение на контрола за тяхното изпълнение е вменено на работодателя.

 

Част от организационните мерки са свързани със:

 • Оценяването на риска от евентуална зараза. Нивото на този риск зависи в голяма степен от големината и дейността на предприятието, например дали има струпване на голям брой работници в едно помещение, дали се обслужват външни клиенти, дали е възможно прилагане на работа от разстояние и др.;
 • Информиране на работещите за риска и прилаганите мерки за защита в предприятието, включително и провеждане на извънреден инструктаж;
 • Организиране на разпространението на информационни материали, свързани със защитата от разпространението на COVID-19 и указания за безопасно поведение на персонала;
 • Разработване на мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на фирмата, отнасящи се за външни лица. Например: ограничаване на достъпа на външни лица на територията на предприятието; външни лица с грипни симптоми, включващи температура, болки в гърлото, кашлица и т.н., да не се допускат на територията на предприятието;
 • Осъществяване на контрол по спазване на добра лична хигиена, чрез измиване и дезинфекциране на ръцете, при всяка потенциална възможност за замърсяване;
 • Периодични проверки за използване на предоставените лични предпазни средства за индивидуална защита;
 • Извършване на проверки относно редовното дезинфекциране на работното оборудване и работното място;
 • Разработване на указания за реда за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител.


Какви са грешките и правилните мерки, които работодателите взимат в извънредната ситуация?

Коментари