Публикация

МЗ обяви нова процедура за подбор на специализанти

МЗ обяви нова процедура за подбор на специализанти

Министерството на здравеопазването обявява пета процедура за подбор на специализанти за кандидатстване за финансиране по проект „Специализация в здравеопазването“. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ще бъдат подкрепени медици с придобита професионална квалификация „лекар”, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“

Процедурата е отворена и без краен срок за кандидатстване, а всеки заинтересован може да подаде документи онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта: www.specializanti-mh.info

 

МЗ обяви нова процедура за подбор на специализанти

Критериите за подбор, условията, начинът за кандидатстване и необходимите документи

са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за пета процедура за подбор на специализанти“ - https://www.specializanti-mh.info/documents/section/8.


При петата процедура отпада ограничението специализантите да приключват обучението си за придобиване на специалност не по-късно от 30.11.2023 г. Това означава, че обучението може да продължава след срока за изпълнение на проекта и че е допустимо участниците да са в процес на специализация при неговото приключване.


По проекта се изплащат:

  • предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение;
  • стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Специализантите могат да кандидатстват по проекта за заплащане на такса/и за обучение, за такса/и за обучение и стипендии или само за стипендии.

Коментари