Публикация

Актуализират ръководството по пневмология и фтизиатрия

Актуализират ръководството по пневмология и фтизиатрия

На сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти е публикуван за обществено обсъждане проект, с който се въвеждат промени във фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия.


Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти приема, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти.

 

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

 

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.
Медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти с белодробни заболявания.


Пневмологията и фтизиатрията изучава етиологията, патогенезата и клиничната изява на болестите на дихателната система, разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика. Болестите на белите дробове заемат първо място в общата заболеваемост и са сред водещите причини за смърт. В областта на пневмологията и фтизиатрията се включват дейности за ограничаване разпространението на белодробните болести и туберкулозата.


Причините за разработване на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия са свързани с допълване на антибиотичната терапия за лечение на пневмонии.

 

Цели на нормативния акт

 

С проекта наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на белодробните заболявания с комбинирани лекарствени продукти. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се гарантира достъп на пациентите до съответстващи на европейските стандарти лекарствени продукти.

 

Очаквани резултати от прилагането на предложения проект

 

Очакваният резултат от прилагането на проекта е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с белодробни заболявания. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.


Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия с комбинирани препарати: Ceftazidime pentahydrate + avibactam sodium (Zavicefta).

 

Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт

 

Приемането на нормативния акт няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

 

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.


Проектът на наредба ще бъде съгласуван със съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето в хода на общественото обсъждане на проекта, което продължава до 18 юни.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Proekt_na_Naredba_za_izm_na_Nar_1_ot_2020_FTR_belodr.pdf
Motivi_za_izm_na_Nar_1_ot_2020_FTR_po_belodrobni_bolesti.pdf

Коментари