Публикация

Нов медицински стандарт по Нефрология

Нов медицински стандарт по Нефрология

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане от 16 декември 2020 г. до 14 януари 2021 г. на сайта си Наредба за за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“. 

 

Издаването на наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“ ще
създаде предпоставки за подобряване качеството и ефективността на медицинските услуги чрез научно обоснована нормативна база за анализ и оценка на медицинската дейност в интерес на пациентите. Чрез нормативния акт ще се осигури стандартизирано качество на профилактичната, диагностичната и лечебната дейност в областта на нефрологията, което ще способства за намаляване на заболеваемостта и смъртността в страната.

 

Цели на проекта

 

Основната цел на предложения медицински стандарт „Нефрология“ е да осигури нормативни основания за осъществяване на качествена профилактика, диагностика, диференциална диагноза, лечение и здравни грижи за лица над 18-годишна възраст със заболявания на отделителната система. 

 

Проектът на медицински стандарт „Нефрология“ включва следните основни раздели:
основна характеристика на медицинската специалност Нефрология, изисквания към лицата, които осъществяват професионална дейност за пациенти с нефрологични заболявания, изискванията, на които следва да отговарят структурите, осъществяващи дейност по нефрология в лечебни заведения – съответно за извънболнична и болнична медицинска помощ.

 

Определени са отговорностите и ангажиментите на отделните видове специалисти, които са ангажирани в предоставянето на грижи за пациенти със заболявания на отделителната система. 

 

В наредбата са посочени дейностите  в първичната доболнична и в специализираната извънболнична медицинска помощ. Изискванията при оказване на медицинска помощ по медицинската специалност нефрология в болнични условия са регламентирани по нива на компетентност. 

 

Разписаните разпоредби са в съответствие с основната цел на медицинската специалност нефрология – качествена профилактика, диагностика, лечение и здравни грижи, както и осигуряване на своевременна и адекватна медицинска помощ за пациентите със заболявания на отделителната система. 

 

Финансови и други средства за прилагане на медицинския стандарт

 

Финансови средства за дейности, включени в проекта на медицински стандарт по
Нефрология, осъществявани в лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ се осигуряват в рамките на бюджета на НЗОК и/или бюджета на Министерство на здравеопазването за съответната календарна година, както и от възможни други източници.

 

Броят на нефрологичните легла в страната за 2019 г., а именно – 747 броя, със средна годишна използваемост от едва 64,2%. От представените данни е видно, че е налице достатъчен брой разкрити легла за медицински дейности от областта на нефрологията, като при осъществяването на дейността се регистрира и определен немалък брой налични, но неизползвани легла.

 

Средният разход за издръжка на едно легло в областните многопрофилни
болници за активно лечение за 2019 г. е 35 061 лв., в общинските многопрофилни болници за активно лечение е 26 720 лв., а в университетските болници за активно лечение достига до 76 856 лв.

 

Голяма част от използваната в диагностично-лечебния процес медицинска
апаратура (монитори, ЕКГ апарати и др.) не е строго специфична за специалността и е част от „стандартното“ оборудване на болнично отделение. 

 

Очаквани резултати от издаването на наредбата

 

Прилагането на наредбата е свързано с осигуряването на достъп на пациентите до по-високо качество на медицинските дейности. 

 

Очакваните резултати от издаването на наредбата за утвърждаване на медицински
стандарт „Нефрология“ са:

  • регламентиране на дейността на лечебните заведения и подобряване качеството на предлаганите от тях услуги;
  • гарантиране на стандартизирано качество на извършваните медицински дейности в областта на нефрологията, отговарящо на съвременните изисквания на медицинската наука и добрата клинична практика;
  • регламентиране на необходимите условия, апаратура и инструментариум, брой на
    медицински специалисти и необходима квалификация за осъществяване на дейности в обхвата на медицинската специалност „Нефрология“;
  • постигане на високо ниво на ефективност и безопасност при осъществяване на
    медицинските дейности и здравните грижи при пациенти със заболявания на отделителната система.

 

ОЩЕ ПОДРОБНОСТИ ВИЖТЕ В ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ

 

 

 

 

Прикачени файлове

nefrologiya_-_motivi.pdf
nefrologia.pdf

Коментари