Публикация

Обявление за конкурс

 

На основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в МБАЛ Вита ЕООД и Заповед № 45/27.05.2021г. на Управителя на МБАЛ Вита ЕООД,  

МБАЛ ВИТА ЕООД обявява конкурс за Главна медицинска сестра на лечебното заведениe.

 

1. Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:

·         Диплома  за завършено   медицинско образование;

·         Диплома за завършено образование „Управление на здравните грижи”, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър;

·         Трудов стаж като медицинска сестра – не по-малко от 5 /пет/ години;

·         Умения за работа в екип;

·         Предишен управленски опит е предимство;

·         Членство в БАПЗГ;

·         Компютърна грамотност;

·         Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

 

2. Необходими документи за участие в конкурса:
·         Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства;

·         Професионална автобиография;

·         Копие от диплома за завършено висше образование ;

·         Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

·         Медицинско свидетелство;

·         Удостоверение от БАПЗГ – оригинал;

·         Свидетелство за съдимост – оригинал;

·         Други документи,  доказващи професионалната квалификация на кандидата.

Всеки кандидат представя писмена разработка на тема: Управление на здравните грижи в лечебното заведение за три годишен период – здравни и управленчески аспекти. Контрол и качество на здравните грижи в болницата./ обем 5-10 стр./

 

Провеждане на конкурса:
Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ Вита ЕООД;
Втори етап – оценка на писмената програма. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от много добър 4.50;
Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.
 

Подаване на документи:
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плика се поставят необходимите документи за участие и писмената програма.
Документите са подават всеки работен ден в Отдел „Човешки ресурси” на МБАЛ Вита ЕООД – ул. „Филип Кутев” №10.


Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата.
 Срок на трудовия договор – до три години.

 

Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.

 

Телефон за връзка с Отдел Човешки ресурси: 02 45 22 623 и 0887520117

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.

Коментари