Публикация

131 болници ще бъдат подпомогнати с евросредства

131 болници ще бъдат подпомогнати с евросредства

131 лечебни заведения ще бъдат включени в проектното предложение на Министерството на здравеопазването по процедурата „Мерки за справяне с пандемията“.


Тя е по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

Целта е да се осигури подкрепа за здравната система в България

 

за ефективна реакция при възникнали кризисни ситуации чрез инвестиции в продукти и услуги.


Реализацията на проектите ще осигури достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината, повишаване качеството на медицинската помощ и преход към цифровизация на здравното обслужване. Съгласно Насоките за кандидатстване ще бъдат осигурени условия за поддържане на готовност в лечебните заведения за болнична помощ, които са държавна и/или общинска собственост за посрещане на нови заплахи от разпространение на инфекциозни заболявания, изтъкват от здравното министерство.


За определяне на лечебните заведения за болнична помощ – обекти на интервенция, са разработени критерии за включване. Предвид са взети следните параметри:

 • провеждано лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, заплащано от НЗОК през последните 6 месеца;
 • наличие на инфекциозна клиника/отделение в структурата на лечебното заведение;
 • изпълнение на критериите за субсидиране по Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения;
 • изпълнение на критериите за субсидиране на лечебни заведения за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето и отговарящи на критериите за субсидиране.

Избраните 131 лечебни заведения за болнична помощ са разпределено в три инвестиционни групи

 

по отношение на предвидената за закупуване медицинска апаратура:

 • Група I – лечебни заведения с разкрити структури по инфекциозни болести и/или спешна медицина;
 • Група II – специализирани болници за активно лечение по белодробни болести и специализирани болници за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания;
 • Група III – МБАЛ и СБАЛ в труднодостъпни и/или отдалечение райони, без инфекциозно отделение и/или спешно отделение, субсидирани по Наредба № 3 от 2019 г. и лечебни заведения, СБАЛ и ЛЗ, по чл. 10, ал. 3б, осъществяващи болнична помощ на специфични групи от населението и специализирани дейности по интензивно лечение, както и общински многопрофилни болници за активно лечение, провеждали заплатено от НЗОК лечение през последните 6 месеца на пациенти с коронавирусна инфекция и с разкрити структури по медицински специалности, пряко ангажирани с лечение на COVID-19, както и с налични медико-диагностични структури, осигуряващи 24-часов непрекъснат работен график.

Допълнително е извършено прецизиране на нуждите от извършване на СМР дейности в определените лечебни заведения, като група I и група III са разделени на по две подгрупи.


В прикачените файлове можете да се запознаете с:

 1. Критериите за включване на лечебни заведения за болнична помощ в проектното предложение;
 2. Списък на ЛЗ от група I;
 3. Списък на ЛЗ от група II;
 4. Списък на ЛЗ от група III;
 5. Списък на медицинска апаратура.

Прикачени файлове

Критерии за включване.docx
Списък на ЛЗ от група I.docx
Списък на ЛЗ от група II.docx
Списък на ЛЗ от група III.docx
Списък на медицинска апаратура.docx

Коментари