Публикация

НЗОК: Лекуваме се в чужбина най-често заради онкологични заболявания

НЗОК: Лекуваме се в чужбина най-често заради онкологични заболявания

През първите шест месеца на 2021 г., независимо от обявеното извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19, Специализираната комисия за разглеждане на искания за издаване на разрешение за получаване на подходящо планово лечение извън държавата членка по пребиваване и за разглеждане искания за издаване на предварително разрешение за последващо възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) е разгледала постъпилите 255 преписки, включващи заявления за планово лечение на територията на ЕС по реда на европейските регламенти, за одобрено лечение по реда на Наредба № 2 на Министерството на здравеопазването (МЗ) от 27 март 2019 г. и искания за трансгранично здравно обслужване по реда на Директива 2011/24/ЕС, както следва:

 

  • по реда на европейските регламенти - 148 бр. (от тях 137 са за лица на възраст над 18 години и 11 - за деца);
  • за одобрено лечение по реда на Наредба № 2 на МЗ - 809 бр.;
  • за трансгранично здравно обслужване по реда на Директива 2011/24/ЕС и Наредба № 5 на МЗ от 21.03.2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване - 2 бр.

 

Издадени са 32 разрешения за провеждане на планово лечение в чужбина (ЕС), заплащано от НЗОК (с формуляр S2)

 

по постъпили нови заявления, след съответното разглеждане и одобрение на база получени становища от консултантите на НЗОК по профила на заболяването.

 

За провеждане на планово лечение в чужбина (ЕС) по реда на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, както и за провеждане на лечение в чужбина на лица на възраст под 18 години и над 18 - годишна възраст с формуляр S2 (по реда на Наредба № 2) за първите 6 месеца на 2021 г. са издадени 222 формуляра S2, в това число - по заявления за продължаващо лечение и контролни прегледи на пациенти, както и издадените формуляри по реда на Наредба № 2 на МЗ, за които са приложими механизмите за координация на системите за социална сигурност.

 

Най-честата патология при пациентите под 18-годишна възраст

 

за която са издавани формуляри S2, включва: ортопедични операции, вкл. с ортезолечение (коригиращи при ДЦП, вродена псевдоартроза, хипоплазия и др.); сарком на Юинг – за комплексно лечение; очна патология (ретинобластоми, вродена катаракта/глаукома, ретинопатия на недоносеното); вродени аномалии (микротия/атрезия на ухо, вродени лимфангиоми/хемангиоми); онкологични заболявания и др.

 

Най-честите диагнози и заболявания при лица над 18 - годишна възраст, за които са издавани формуляри за планово лечение в чужбина, са за онкологични заболявания: малигнен меланом на хороидеята (за комплексно органосъхраняващо лечение с протонтерапия, последващи операции и проследяване); ортопедични заболявания (сарком на Юинг, хондросаркоми) – за оперативно лечение и евентуално протезиране; за проследяване при състояние след трансплантация в чужбина на органи (бъбрек, бял дроб) или след алогенна костно-мозъчна трансплантация при малигнени хематологични заболявания; за химиотерапия/таргетна терапия при онкологични заболявания, за комплексно рехабилитационно лечение и др.

 

От всички издадени формуляри, върнатите неизползвани оригинали са 10 бр., като основната причина за това е отлагане на първоначално планираните дати за прием от чуждите лечебни заведения поради пандемичната ситуация с COVID-19. В последствие формулярите са преиздадени за друг период на лечение, след определяне на нови дати за прием от страна на чуждите клиники.

 

В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. са предвидени  трансфери за медицинска помощ за дейности във връзка с лечението на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 а 6  от Закона за здравето – 12 млн. лв., както и за лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал.1а и 6 от Закона за здравето – 2 млн. лв.

 

Към 30.06.2021 г. НЗОК е извършила разходи за одобрено лечение по реда на Наредба № 2 на МЗ от 27 март 2019 г. на лица до 18-годишна възраст в размер на 14 771 328, 86 лв, както следва:

 

  • за лечение в България - 10 479 385, 57 лв.;
  • за лечение в чужбина - 4 291 943, 29лв.

 

Разходите за одобрено лечение по реда на Наредба № 2 от 27 март 2019 г. на лица над 18 - годишна възраст са в размер на 1 125 436, 25 лв.

Коментари