Публикация

Създаден е Национален регистър на сърдечните операции

Регистърът представлява специализирана база данни, в която е предвидено въвеждането на 90 предоперативни, 180 интраоперативни и 75 следоперативни показатели.

Той е разработен от софтуерната компания АнБМ ООД, специализирана в създаването на софтуерни проекти в областта на здравеопазването, съвместно със Секцията по кардиохирургия към Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия.

Коментари