Публикация

Повече направления за пациентите през второто тримесечие

За второто тримесечие на 2011 година НЗОК разпредели на национално ниво на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ 51 805 броя повече направления за консултация със специалист, спрямо определените за същото тримесечие на 2010 година.


Увеличени са и средствата за медико-диагностични изследвания с 30 % или с 4 375 170 лева.

Разпределените направления и стойности вече са получени в Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) и от днес се раздават на изпълнителите на медицинска помощ.

За първи път на директорите на РЗОК е предоставена възможността при наличие на неизползвани направления за специалист и неусвоени стойности за изследвания коефициентите на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ да могат да бъдат коригирани.

От тази година е променена гледната точка при разпределянето на средствата за специализирана медицинска помощ и за медико-диагностични изследвания: не се взема предвид единствено броят на населението в региона, а се отчитат и неговите специфични характеристики - възрастова структура, вид населено място и др. особености, обуславящи потреблението на здравните услуги.

Увеличеният брой на направленията през второто тримесечие е резултат от по-гъвкавата методика, по която те се разпределят от тази година. Тя гарантира както по-спокойната работа на лекарите, така и по-лесния и по-бърз достъп на пациентите до специализирана медицинска помощ.

Правилата, по които се определя броят на направленията за консултация със специалист и стойностите на медико-диагностичните изследвания са приети от Надзорния съвет на НЗОК и са публикувани на официалната интернет страница на институцията.


Коментари