Публикация

Лечебните заведения в Плевенско работят по 725 клинични пътеки

Плевенската здравна каса е договорила 725 клинични пътеки и 34 високоспециализирани медицински дейности, които се изпълняват от болнични лечебни заведения, диагностично-консултативни и медицински центрове с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа.


Това съобщи зам.директора на РЗОК–Плевен, Десислава Панталеева.

РЗОК-Плевен е сключила  общо 562 индивидуални договори с  изпълнители на медицинска помощ, изпълнители на дентална помощ и аптеки.  Сключени са 209 договора с изпълнители на първична  извънболнична медицинска помощ – лични лекари, чиито практики – индивидуални и групови покриват  територията на област Плевен.

Специализираната извънболнична медицинска помощ, включително и медико-диагностичната лабораторна дейност се изпълнява от 62 индивидуални специализирани практики, 4 групови практики, 15 медицински центъра, 8 диагностично-консултативни центъра, 8 самостоятелни медико-диагностични лаборатории и 6 болници.

Първичната и специализираната стоматологична помощ се осъществява от лекари по дентална медицина по 157 договора с РЗОК-Плевен. Стационарната медицинска помощ се изпълнява от лечебни заведения за болнична помощ по 19 сключени договора в т. ч. и по  4 договора за високоспециализирани медицински дейности.

За тримесечния период контролните екипи на РЗОК са извършили общо  306 проверки.

В болничната медицинска помощ са извършени общо 39 проверки, свързани с непосредствено наблюдение  в процеса на оказване на болничната помощ, първичен контрол на отчетната медицинска и финансова документация  в РЗОК и последващ контрол, както и проверки по жалби.  

Най-честите установени нарушения от проверките на болничните заведения са свързани с неспазване на диагностично–лечебния алгоритъм, определен за изпълнение по клинична пътека, неспазване на индикациите за хоспитализация и критериите за дехоспитализация, както и нарушения в работата с първичната медицинска документация по клинична  пътека и другата медицинска документация.

В извънболничната медицинска и дентална помощ са извършени 236 проверки. Установени са нарушения при 136 от проверките, а при 34 са установени суми за възстановяване.

Най-честите грешки, които са констатирани,  са свързани с нарушение на договорените по вид и обем медицински дейности и изследвания при диспансерни прегледи  и работата  по програми. Нарушения в работата с медицински документи, несвоевременно уведомяване за настъпили промени в обстоятелствата по договора, нарушения при предписване  на лекарства за домашно лечение; нарушения в дейността на лекарите по дентална медицина по отношение на договорения обем дейност.

За периода са извършени 31 проверки на аптеки и са установени нарушения при 29 от тях. Установените нарушения са свързани в работата с рецептурна бланка и протокол при отпускане на лекарствени средства, медицински изделия и лечебни храни.

Коментари