Публикация

Дневен център за превенция на зависимостите отвори врати

Дневен консултативен център за деца, юноши и родители отвори врати в София, съобщиха от МЗ.


Той е изграден по проекта „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества” на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Страните донори са Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Проектът е реализиран и с помощта на МЗ и Столична община.

Със създаването на центъра се очаква да се подобри качеството и ефективността на превенцията при злоупотребата с наркотици. По данни от Националния фокусен център за наркотици и наркомании от 2008 г. около 430 хиляди са българите, които поне веднъж в живота си са опитвали някакъв наркотик.

Най-масово използваното упойващо вещество е марихуаната, а употребата на хероин е най-опасна. В края на миналата година в страната работят 30 програми за лечение на наркозависимите.

Общият им капацитет е 5 210, а на пациентите в тях 3012. 1225 от местата се финансират от държавния бюджет. Те са запълнени почти над 80%. Лечението по тях се осъществява в Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм (ДПБЛНА), Областния диспансер за психични заболявания със стационар - София област,  Центровете за психично здраве в градовете Велико Търново, Враца, Пловдив, Добрич, Русе, и Варна.

Лечението на пациентите е безплатно и се финансира от Министерство на здравеопазването. В страната работят и 40 специализирани програми за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващи наркотици. До момента няма развити програми за работа с деца и юноши, експериментиращи и употребяващи психоактивни вещества. Затова създаването на Дневния център е изключително важно.

Със него ще се увеличат възможностите за безплатна помощ на хората със зависимости. В него вече се реализира програма за подрастващи, които експериментират или злоупотребяват с психоактивни вещества и техните семейства.

Центърът се намира на бул. „Сливница” № 212, вх. Г.
   
Освен дневния консултативен център по проекта „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества” са реализирани и следните по-важни дейности:

-brr-

- Въведени са техники за скрининг, ранни и кратки интервенции в областта на зависимостта към наркотични вещества и алкохол, които се препоръчват от Комисията по наркотични вещества към ООН. Проведени са 40 обучения в техники за скрининг, ранни и кратки интервенции и са обучени 892 професионалисти от различни специалности, които работят с деца и подрастващи в 22 града.

- От норвежкия партньор по проекта - Службата по проблемите на алкохола и наркоманиите към общината на гр. Осло (Норвегия) са проведени 2 специализирани обучения в техники за телефонно консултиране и за работа с деца, по време на които са обучени 60 български експерти.

- Изградена е широка мрежа от организации, работещи по проблемите на зависимостта, като в различни дейности и обучения по проекта са включени повече от 80 организации (Общински съвети по наркотични вещества, Превантивно – информационни центрове, местни комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, училища, лечебни заведения, отдели за закрила на детето, други държавни институции и редица неправителствени организации).

- Разкрита е Безплатна телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол – телефон 0800 133 22 към Националния център по наркомании, която допринесе за развитие и допълване на дейностите на вече съществуващия от 2007 г. С разкриването на телефонната линия се подобри достъпа до консултиране на хора, с проблеми в областта на зависимостите и се разви съществуващата мрежа за телефонно консултиране по проблемите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол в страната.

" }-->

Коментари