Публикация

Две комисии в НЗОК разглеждат документи за лечение в чужбина

Две специализирани комисии в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разглеждат молби на граждани, които искат да се лекуват планово в чужбина или вече са ползвали там спешна медицинска помощ.


Комисиите са създадени във връзка с ангажиментите на България като пълноправен член на Европейския съюз (ЕС).

Едната комисия разглежда молби на граждани за разрешаване на планово лечение в чужбина, за което НЗОК заплаща. За целта е необходимо да бъде издаден формуляр S2.

През 2011 г. тази комисия е издала 76 разрешения за планово лечение. В някои от случаите на един пациент е издавано повече от едно разрешение за лечение в чужбина, което се е налагало заради здравословното му състояние. Постъпилите в комисията общо за годината молби са 124. 

Стриктното спазване на регламентите на Европейския съюз е причина част от молбите да не получат одобрение.

Другата постоянно действаща комисия в НЗОК разглежда документи както на здравноосигурени в България граждани, които са заплатили лично за ползвана от тях спешна медицинска помощ при временния им престой в ЕС, така и на граждани, които се осигуряват здравно в други държави от ЕС/ЕИП или Швейцария, но са ползвали и лично заплатили за спешна медицинска помощ при временния им престой в България. 

Причините, поради които се налага граждани да заплащат лично необходимата им медицинска помощ при престой в страна от ЕС са различни - липса на валидна ЕЗОК или Удостоверение за временното й заместване или тяхното непризнаване от лечебните заведения в чужбина; ненавреме изискан документ от лечебните заведения в чужбина за наличие на здравноосигурителни права в държавата по осигуряване на гражданите; ползване на необходимата медицинска/дентална помощ в лечебни заведения, работещи извън системата на публичното здравно осигуряване на държавата по временен престой.

През 2011 г. в тази комисия са постъпили 370 заявления от български граждани, ползвали и заплатили за необходимата им медицинска помощ в ЕС. От тези заявления до момента са приключени 218. През 2010 г. са постъпили съответно 315 заявления и 304 от тях са приключени. През 2009 г. броят на постъпилите заявления е бил 288, а на приключилите – 285.
Постъпилите формуляри през 2011 г. на граждани от ЕС, които са ползвали и заплатили необходимата им медицинска помощ в България е 1495. От тях до момента е отговорено на 945. През 2010 г. са постъпили 1547 документа  от чужди граждани и всички те са получили отговор. Отговорено е и на всички 1463 формуляра, постъпили в НЗОК през 2009 г.

На интернет страницата на НЗОК са публикувани изискванията и необходимите документи за лечение в чужбина и за възстановяване на средства при заплащане на ползвана спешна медицинска помощ в страни от ЕС.

Коментари