Публикация

Софтуер пести време за образна диагностика

Шест здравни заведения от Германия, Австрия и Испания участваха в проучването на сектор Здравеопазване на Siemens за ефективността на софтуера syngo.via.


Здравните заведения бяха включени в общо седем различни клинични работни процеса, като с тяхна помощ се измериха качествената и количествена ефективност на разработката. Участниците в проучването са отговорили основно на два въпроса - какви са времевите ползи от използването на syngo.via в сравнение с друг софтуер за визуализация на определен набор от образи и кои качествени аспекти от използването на syngo.via подобряват процеса на образите, с цел поставяне на диагноза.

Анализът на данните показва, че с използването на syngo.via може да се спести време и да се постигне ориентирано към пациента повишаване на производителността във всеки от наблюдаваните работни процеси. Така например средно спестеното време за сърдечна компютърна томография при syngo.via се равнява на 77%, а за онкологична диагноза с ПЕТ/КТ – 45%.

Използването на syngo.via при диагностиката на онкологични и неврологични томографски прегледи води съответно до 32 и 23 процентно средно спестяване на време. Анализът на образите за съдова компютърна томография се провежда по-бързо с 27% , а оценката на образите за последващи онкологични ПЕТ/КТ и КТ прегледи е  по-бърза с 30% и 16% в сравнение с конвенционалните методи за визуализация или система за съхранение, обработка и пренос на образи (PACS).

„syngo.via е отличен инструмент за повишаване на производителността на рентгенолозите, работещи със сърдечносъдови образи“, заявява проф. Гудрун Фойхтнер от Университетска болница Инсбрук в Австрия. Всички специалисти, участвали в проучването, завяват, че syngo.via се представя значително по-добре при подготовка на данните, използваемост при разчитане и инструменти за измерване, документиране и отчитане, в сравнение с предишни софтуерни продукти.

За да бъде една клиника успешна, е от съществено значение да се получи възможно най-висока диагностична точност, като същевременно се запази бързият и ефективен работен процес. Софтуерът за разширена триизмерна визуализация syngo.via дава възможност на лекарите автоматично да зареждат образи от компютърна томография или магнитен резонанс в съответното приложение и да ги сортират, съобразно специфичното заболяване. Ръчните стъпки са отстранени и лекарят може веднага да започне да диагностицира.

" }-->

Коментари