Публикация

Електронното здравеопазване с приоритетен статус

Внедряването на електронното здравеопазване е сред приоритетите не само в управленската програма на правителството, но и стратегическа цел за изпълнение в Националната здравна стратегия.


Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при откриването на Осмата Национална конференция по e-здравеопазване на тема „Е-Здравеопазване – Основният стълб в здравната система”. Здравната стратегия предвижда въвеждане на национални здравно-информационни стандарти, разработването на модел на националната здравно информационна мрежа, оперативна съвместимост на информационните системи в здравеопазването, както и внедряването на политики за информационна сигурност. 

Подчертано беше, че голямото предимство на електронното здравеопазване  е  възможността здравният сектор да бъде ориентиран и фокусиран към нуждите на отделния пациент, за когото всъщност функционира и самата система, изтъкна здравният министър. С това се постига прозрачност при оказването на здравни услуги, което се превръща в основен инструмент за борба с корупцията в здравеопазването.  

Фокусът на усилията на МЗ в областта на електронното здравеопазване е успешното реализиране на  проект „БАЗИС – база за здравно-информационна система“, финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 с бюджет 9 милиона и 730 хиляди лв. „Глобалната цел на този дългоочакван ключов проект от стратегическо значение е подобряване на здравните услуги чрез прилагане на иновативни технологии за оптимизиране на ефикасността на процесите в системата на здравеопазването“, каза министър Атанасова.

На практика интегрираната информационна система ще обменя данни между всички доставчици на здравни услуги независимо дали имат или не сключени договори с НЗОК. Със създаването и внедряването на системата ще бъдат включени всички налични бази данни, номенклатури и класификации. По този начин  институциите в системата ще имат подробна автентична картина за здравния статус на населението и на тази база ще планират насоките на здравната политика в средносрочен и дългосрочен план. Предимството е и възможността за проследяване на отчетността на доставчиците на здравни услуги, от една страна, а от друга - улесняване  достъпа на гражданите до тези услуги тъй като те няма да е необходимо да носят документи на хартиен носител.    

В заключение министър Атанасова подчерта, че изграждането на интегрираната информационна система е първото доказателство, че електронното правителство в България ще работи и ще има и електронно здравеопазване.  Във връзка с представената на конференцията  карта за електронна идентичност ката част от по проекта за електронно правителство на МТСП тя каза, че е реална възможността освен другите комплексни услуги картата да съдържа и данни за здравния статус на  гражданите - кръвна група, съгласие за донорство, алергичност и др. В момента се извършват тестове на системата и до два месеца  се очаква тя да стартира. Въвеждането на здравните данни в картата за електронна идентичност се очаква да стане след като бъде изградена  интегрираната информационната система БАЗИС, по която е заложен срок за изпълнение 6 месеца.   

Коментари