Публикация

Министър Андреева открива нова гама камера в Онкологията

В България са в действие още три подобни хибридни апарата. SymbiaT16 е най-модерният от тях


В Световния ден за борба с рака - 4 февруари, министър Таня Андреева ще открие новата гама камера в Специализираната болница по онкология в София. Проектът (строителство и апаратура) е реализиран с целева субсидия от МЗ на стойност 2 милиона лева.

Гама камерата SymbiaT16 беше инсталирана в Клиниката по нуклеарна медицина на СБАЛО-ЕАД през 2013 г. и след преминаване на изискващите се от националното законодателство тестове за качествен контрол и проверки от оторизираните органи, получи лицензия за експлоатация от АЯР и договор с НЗОК.

SymbiaT16 е хибриден апарат SPECT-CT последно поколение, произведен през 2013г. Той представлява двуглава гама-камера и рентгенов компютър-томограф 16-slice, интегрирани в едно гентри. SPECT-CT съчетава предимствата и намалява недостатъците на двата диагностични метода: нуклеарно-медицински и рентгенов.

В България са в действие още три подобни хибридни апарата. SymbiaT16 е най-модерният от тях, последно поколение SPECT-CT апарат, комлектован с колиматори за ниски, средни и високи енергии и всички записващи и обработващи софтуерни програми, което дава възможност за провеждане на всички сцинтиграфски изследвания, дефинирани в протоколите на Националния стандарт по нуклеарна медицина.

Уникално за страната е диагноза и стадиране на невроендокринни тумори с 111In-octreotid; простатен карцином с 111InProstaScint и комплексното изследване на сърце, което дава възможност за едновременна оценка на перфузия и кинетика на миокарда и калциеви плаки в коронарните съдове.

Хибридните диагностични методи в нуклеарната медицина са най-модерните методи за диагностика.Те представляват съчетание между функционален метод (нуклеарно-медицински) и структурноанатомичен метод (рентгнов или магнитно-резонансен) . Хибридните образи съчетават предимствата на всеки отделен метод и намаляват недостатъците му.

" }-->

Коментари