Публикация

Парите за болниците през 2014 г. са с 10% повече от тези през 2013 г.

Надзорният съвет на НЗОК решава на 11 март как ще се плаща надлимитната дейност


По повод изказване на министъра на здравеопазването – д-р Таня Андреева, по време на заседание на парламентарната здравна комисия (06.03.2014 г.), тиражирано в печатните и в електронните медии за намерение на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да намали бюджетите на лечебните заведения с до 20%, информираме следното:

На 28 февруари т.г. на регулярна среща, организирана от премиера Пламен Орешарски, на която е присъствала и министър Андреева, управителят на НЗОК - д-р Румяна Тодорова, е представила следните данни:

Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК)

Година

2013 г.

2014 г.

Ръст в %

Дейност по КП и процедури

1 061 000 000 лв.

1 160 000 000 лв.

10%

Медицински изделия в болничната медицинска помощ

59 000 000 лв.

62 000 000 лв.

5%

Лекарства за онкологични заболявания

85 500 000 лв.

144 000 000 лв.

41%

Общо

1 205 500 000 лв.

1 366 000 000 лв.

13%

Резервът на НЗОК за 2014 г. е 136 000 000 лв.

Видно е, че средствата за болнична помощ според ЗБНЗОК за 2014 г. са повече от тези за 2013 г.

Според ЗБНЗОК за 2014 г. средствата, предназначени за дейност по клинични пътеки (КП) и процедури, са в размер на 1 160 000 000 лв. Реално изплатената сума за дейност по КП и процедури за 2013 г. е в размер на 1 420 000 000 лв. Разликата е 260 000 000 лв., което представлява 18%. Може би тези проценти е имала предвид министър Андреева в своето изказване.

Не е имало среща между министър Андреева и ръководството на НЗОК.

Сумата от 1 366 000 000 лв. вече е разпределена по районни здравноосигурителни каси (РЗОК) по месеци и по тримесечия при стриктно спазване на ЗБНЗОК за 2014 г. Стойностите са утвърдени от Надзорния съвет (НС) на НЗОК и сумите са гарантирани на лечебните заведения за 12 месеца, а не за 10 – както беше през 2013 г.

На заседание на 11 март т.г. Надзорният съвет трябва да утвърди месечните разпределения на средствата по лечебни заведения за болнична медицинска помощ (ЛЗ за БМП) според техния относителен дял съгласно „Правила за реда за определяне и изменение на стойностите на дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ“ за 2014 г. - №РД-НС-04-11 от 31.01.2014 г. (Правилата са публикувани на официалния сайт на НЗОК www.nhif.bg, в рубрика НРД – подрубрика НРД 2014 за медицински дейности).

На заседанието ще се обсъдят и варианти за изплащане на дейността, отчетена от болниците, която надхвърля прогнозните им бюджети. В тази връзка са и притесненията на премиера – г-н Орешарски, който има предвид дефицита в бюджета на НЗОК за миналата година, формиран от изплащането на отчетена дейност над прогнозните бюджети.

Членовете на НС на НЗОК винаги са се отнасяли съзнателно при взимане на решения, тъй като те са представители на различни институции, пред които също носят отговорност. Като доказателство за това са надсъбраните в края на 2013 г. средства на стойност 60 000 000 лв. от Националната агенция за приходите (НАП), чийто изпълнителен директор – г-н Бойко Атанасов, е член на НС на НЗОК. Всички административни разходи, които можеха да бъдат отложени във времето, с решение на Надзорния съвет бяха насочени към изплащане на дейности в болничната помощ. Допълнително осигурените приходи в размер на 67 000 000 лв. дадоха възможност за доплащане на отчетени медицински дейности за месеците септември и октомври 2013 г.

Коментари