Публикация

Европейската здравна карта вече ще важи и в Сърбия

ДОГОВОРЪТ МЕЖДУ НЗОК И ИНСТИТУТА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАПАДНАТА НИ СЪСЕДКА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 1 ЮНИ


На 20 март 2014 г. управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), д-р Румяна Тодорова, и директорът на Института за социално осигуряване на Сърбия, г-н Зоран Панович, подписаха в Белград Договор за използване на Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) на територията на Република Сърбия.

Съгласно този договор българските здравноосигурени лица, които притежават ЕЗОК или Удостоверение за временното й заместване (УВЗ на ЕЗОК) ще имат право да ползват спешни здравни услуги по време на временния си престой на територията на западната ни съседка, в съответствие с разпоредбите на влязлата в сила от 01.02.2013 г. Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност.

Здравните услуги ще се предоставят на здравноосигурените български граждани в лечебни заведения, включени в Плана за мрежата от здравни заведения и в частните здравни заведения, с които Републиканският фонд за здравно осигуряване в Сърбия е сключил договор за оказване на здравна помощ. По отношение на техния обхват ще се прилагат разпоредбите на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност.

При ползването на здравните услуги българските осигурени лица следва да спазват процедурите, предвидени от законодателството на Република Сърбия, а именно: преди настъпване на осигурително събитие да заявят необходимостта от спешна помощ - пред компетентното звено на Републиканския фонд за здравно осигуряване по мястото на временния престой, с цел да им бъде издаден образец ИНО-1 „Здравен лист за чуждестранно осигурено лице и членовете на неговото семейство“, който да се представи на заведението, извършващо здравната услуга. По изключение, когато здравните услуги вече са били предоставени на българското осигурено лице въз основа на ЕЗОК или УВЗ, лечебното заведение допълнително изисква издаването на образец ИНО-1.

ЕЗОК или УВЗ заменят договорения към двустранната спогодба двуезичен формуляр BG/SRB 111 – „Потвърждение за право на обезщетение в натура за периода на престой в Сърбия“, и имат същата валидност като формуляра.

Договорът за използване на ЕЗОК на територията на Република Сърбия ще влезе в сила от 1 юни 2014 г.

Ръководствата на НЗОК и Института за социално осигуряване на Сърбия обсъдиха и досегашното прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност. За нейното по-ефикасно прилагане бБе постигнато споразумение за начина, по който ще се решават занапред възможните спорни въпроси, свързани с нейното практическо прилагане в отношенията между институциите на двете съседни държави.

Коментари