Публикация

Плевенският факултет "Здравни грижи" получи акредитация за 6 години

Националната агенция за оценяване и акредитация е оценила максимално специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” на Факултет „Здравни грижи” в Медицински университет – Плевен. Най-младият факултет на висшето медицинско училище в получил акредитация за 6 години, информират от учебното заведение. Решението е взето на заседание на акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация. За специалност „Медицинска сестра” е определен капацитет от 220 студенти, а за специалност „Акушерка” – 120 студенти. 

Факултет „Здравни грижи” беше разкрит с Решение на Народното събрание от 16 октомври 2008 г. В структурата на факултета влизат пет катедри – „Сестрински хирургични грижи”, „Сестрински терапевтични грижи”, „Акушерски грижи”, „Клинична лаборатория, имунология и алергология” и „Ортопедия и травматология”.

Курсът на обучение е 4 учебни години, включващ изучаване на задължителни теоретични дисциплини, провеждане на учебна практика и преддипломен стаж в университетската болница, диагностично-клиничните центрове и детските заведения, водещ до натрупване на необходимите теоретични знания и клиничен опит в акредитирани лечебни заведения.

До момента факултетът е дипломирал над 300 абсолвенти, получили професионална квалификация „Медицинска сестра” и „Акушерка” и образователно-квалификационна степен „Бакалавър”. Завършилите намират професионална реализация в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, центровете за спешна медицинска помощ и здравните и социални заведения в страната и Европейския съюз. 

За учебната 2013/2014 година Медицински университет – Плевен ще приеме 50 медицински сестри и 28 акушерки за обучение във Факултет „Здравни грижи”, които ще положат конкурсен изпит – тест по биология на 26 юли. Част от кандидатите ще бъдат приети само с оценка от държавен зрелостен изпит или с получената вече оценка от предварителния изпит. За целта те трябва да подадат заявление за участие в класирането до 30 юни в Ректората, подчертават от учебния отдел на висшето училище.

Коментари