Публикация

Доклад за здравето на нацията констатира формално, че българите се топят

Парите са малко, но леглата за активно лечение се множат, пише министър Таня Андреева


Министерството на здравеопазването публикува доклад за здравното състояние на нацията. Предстои той да бъде приет на Министерски съвет. Докладът (пълният текст можете да свалите от линка най-долу) изброява факти по темата, без да има дори наченки на анализ, който би могъл да послужи за вземането на управленски решения. Остава впечатлението, че текстът е написан формално за отчитане на дейност. Констатира се, че българите продължават да се топят - прирастът остава отрицателен, както през последните 10 г. Освен това средната продължителност на живота у нас продължава да нараства, но остава по-ниска от тази в ЕС, по-ниска остава и раждаемостта, която продължава да пада.

Преждевременната смърт (под 65 г.) остава два пъти по-висока при мъжете, отколкото при жените. България е страна с един от най-високите коефициенти за смъртност по всички причини сред страните от ЕС, независимо от изразената тенденция за намаление. Запазва се структурата на умиранията по причини, като продължават да са водещи болестите на органите на кръвообращението (сърдечната недостатъчност, мозъчносъдовата болест и исхемичната болест на сърцето) и новообразуванията (рак на бронхите и белия дроб, дебелото черво, на млечната жлеза при жените, на стомаха, на панкреаса и на простатата).

Детската смъртност остава два пъти по-висока, отколкото в ЕС. Водещите причини са някои състояния, възникващи през пренаталния период, вродените аномалии, деформации и хромозомни аберации, болести на органите на кръвообращението и на дихателната система, които са 82,5% от всички умирания до 1-годишна възраст. Здравното състояние на децата и учениците не се различава съществено от предходните години. Основните здравни проблеми остават (независимо от предприетите мерки, проведените кампании и приетите нормативни документи) наднорменото тегло и затлъстяването, очните аномалии и болестите на нервната система.

Няма съществени промени в структурата и организацията на здравната система в сравнение с предходната година. Системата на здравеопазване в България разполага с изградени структури и органи за управление и контрол, които осигуряват нейното функционално единство и взаимодействие и задоволяват основните потребности на населението от медицинска помощ. Публичните разходи за здравеопазване като процент от БВП и през 2012 г. се задържа на едно ниво. Това се случва на фона на нарастващите здравни потребности в резултат на влошеният здравно-демографски статус, висока задлъжнялост на болничните заведения и навлизането на нови и скъпоструващи технологии, ще окаже съществено влияние върху функционирането на системата.

Голяма част от дейностите, които държавата е плащала през бюджета на Министерство на здравеопазването са пренасочени през 2012 г. за плащане през бюджета на НЗОК, без да са извършени съществени промени в планираните финансови средства. Особено силно влияние върху финансовата ситуация и стабилност на системата оказа прехвърлянето на реимбурсирането на всички лекарствени продукти (без ваксини и лечение на СПИН и туберкулоза) от бюджета на НЗОК.

Нарушено е взаимодействието и координацията между отделните сектори на системата – спешна помощ и първична извънболнична медицинска помощ, което нарушава интегритета на системата и намалява качеството и ефективността на медицинската помощ. Намалява осигуреността на българските граждани с общопрактикуващи лекари. Осигуреността на населението с болнични легла през 2012 г. нараства, но повечето са за активно лечение, липсват възможности за долекуване. 

Коментари