Публикация

НЗОК обявява конкурс за длъжността "Главен експерт"

Постът е към дирекция „Европейски въпроси и координация на системите за социална сигурност“, документи се подават до 5 декември 2013 г.


Национална здравноосигурителна каса – Централно управление,на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служителии Заповед № РД  09 – 905 от 21.11.2013 година на Управителя на НЗОК,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА  ДЛЪЖНОСТ  “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

(ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА)

в отдел „Организация и контрол на плановото лечение в чужбина и трансгранично здравно осигуряване“ към дирекция „Европейски въпроси и координация на системите за социална сигурност“ в  ЦУ на Национална здравноосигурителна каса, при следните условия:

1.  Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

-  образование: Висше

-  степен на образование: Бакалавър

-  професионален опит: 4 години опит в международното сътрудничество

или

-  III-pи младши ранг

2.  Предпочитани специалности, по които е придобито образованието:

-  Международни отношения; Европеистика;

3.  Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:  няма

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

-  притежаването на компютърни умения - MicrosoftWord, Excel ; владеене на френски или немски език.

5. Начин за провеждане на конкурса:

-  решаване на тест;

-  интервю

6. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят заявление по образец -Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което да приложат:

-  заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;

-  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

-  копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителни квалификации;

-  копие на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

-  копия от други документи по преценка на кандидата;

7. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на ЦУ на НЗОК, ул. „Кричим“ № 1, ет. 7, ст. 705, всеки работен ден от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа.

Лице за контакт: Цветанка Младенова - главен експерт в отдел „Човешки ресурси”, телефон за връзка: 02/9659142.

Краен срок за подаване на документите - до 17.00 часа на 05.12.2013 година включително.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет  страницата на НЗОК и на информационното табло в сградата на  ЦУ на НЗОК, София, ул. Кричим № 1 - партер.

9. Описание на длъжността:

-  Изпълнява конкретните задачи в сферата на свободно движение на хора и здравни услуги в международен план;

-  Консултира граждани и институции по въпроси, свързани с прилагане правото на ЕС в социалната сфера, както и по действащи двустранни спогодби за социално осигуряване;

-  По предложение на директора на дирекцията, участва в работни групи по въпросите от компетентност на отдела;

-  Участва в работата на вътрешноведомствени комисии и работни групи, свързани с прилагане принципите на координация на системите за социална сигурност - при наличието на трансграничен елемент;

-  Осъществява сътрудничество с партньори на НЗОК на двустранна и многостранна основа относно прилагане принципите на координация на системите за социална сигурност и свободното предоставяне на услуги в ЕС;

-  Събира и анализира информация за прилагане правото в областта на свободното движение на хора и услуги, и я предоставя за ползване в системата на НЗОК;

-  Изработва писма в отговор на граждани и/или институции по въпросите на здравното осигуряване и ползването на здравни услуги при наличие на трансграничен елемент;

-  Обработва и съхранява лични данни съгласно ЗЗЛД.

10. Размер на основната заплата определена за длъжността - от 410 - 2300 лв.

Образците на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС са прикачени.


Коментари