Публикация

Доклад на министър Таня Андреева за предложените промени в ЗЗО

В прикачените файлове може да намерите мотивите и текстовете от закона


Доклад на министъра на здравеопазването Таня Андреева

ОТНОСНО: проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.

 

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. 

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето се предвижда създаването на нов раздел VІа „Защита от въздействието на нейонизиращи лъчения” в глава втора „Дейности по опазване на здравето”. В предложения нов раздел са отразени основните положения, залегнали в Препоръка 1999/519/ЕО за ограничаване на експозицията на населението от електромагнитни полета.

Препоръка 1999/519/ЕО е приета на 12 юли 1999 г. и въвежда набор от изисквания и насоки към държавите членки и основа за законодателството на Европейския съюз по отношение безопасността на населението от въздействието на електромагнитните лъчения.

Осигуряването на контрол върху степента на излъчване на електромагнитни вълни от уреди и съоръжения, които по своето основно предназначение излъчват, пренасят или трансформират електромагнитна енергия има важно значение, тъй като тя може да въздейства неблагоприятно върху здравето на хората.

Препоръката изисква от компетентните органи на държавите членки да осъществяват мониторинг на стойностите на електромагнитни полета и да контролират дали те не надвишават установените максимално допустими стойности.

Проектът предвижда с наредба на министъра на здравеопазването да се определят максимално допустимите нива на въздействие върху човека на електрически, магнитни и електромагнитни полета в честотния обхват от 0 Hz до 300 GHz, излъчвани от обекти с излъчващи съоръжения, които по своето основно предназначение излъчват, пренасят или трансформират електромагнитна енергия, и които могат да въздействат на човека.

Предлага се да се създаде процедура по съгласуване на хигиенно-защитна зона за всеки обект с излъчващи съоръжения, по чиято граница върху земната повърхност и/или над нея, се установяват стойности по-малки или равни на максимално допустимите нива, извън която не е възможно възникването на неблагоприятни ефекти върху здравето на човека, причинени от въздействието на електромагнитното поле. Хигиенно-защитната зона ще се съгласува от главния държавен здравен инспектор.

С проекта се прецизира определението за обектите с излъчващи съоръжения по § 1, т. 9, буква „ф” от допълнителните разпоредби на Закона за здравето и се дава легална дефиниция на понятието „нейонизиращи лъчения”.

Предвижда се Министерството на здравеопазването да създава и поддържа публична информационна база с данни за обектите с излъчващи съоръжения, като всеки гражданин ще има право да получи информация за нивата на електрическите, магнитните и електромагнитните полета, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Предвижда се и задължение за Министерството на здравеопазването, Националният център по обществено здраве и анализи и регионалните здравни инспекции за информиране на населението за въздействието на нейонизиращите лъчения върху здравето на гражданите, както и за мерките за ограничаването му.

Друга група промени, които се предлагат са свързани с дейността на здравните кабинети по чл. 26 от Закона за здравето. Създава се възможност в здравните кабинети в детските градини, училищата, домовете за деца, социалните учебно-професионални центрове и приюти за деца да се извършват дейности, свързани с подпомагане процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания. Посочват се изрично и дейностите, които могат да извършват здравните кабинети в домовете за възрастни хора с увреждания, домовете за стари хора, приютите и центровете за временно настаняване.

Със законопроекта за първи път се предлага въвеждането на правила за създаването и функционирането на структури, които да предоставят интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора по домовете. Контингентът потребители, към които е насочена предлаганата уредба са възрастните хора с хронични заболявания и медико-социални проблеми. Анализите показват, че редица възрастни хора над 65 години у нас живеят сами, без присъствието на свои роднини и близки, което и обуславя огромната нужда на тези хора от ежедневна подкрепа в социален и здравен аспект у дома. Във връзка с тенденциите за въвеждане на интегриран подход при предоставянето на услуги се предлага новите структури да осигуряват интегрирани здравно-социални услуги на посочената група лица.

Проектът предлага концептуална рамка за създаването и функционирането на центровете, изградена в изпълнение на поставените с Националната програма за развитие 2020 приоритети и по-специално с Приоритет 1 „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила“, Приоритетно направление (подприоритет) 1.4. „Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги“, Област на въздействие „Подобряване качеството на здравното обслужване и осигуряване достъп на всеки гражданин до здравна помощ и услуги“.

След като бъде въведена в практиката, за което законопроектът създава необходимата нормативна база, домашната грижа предстои да бъде доразвивана в контекста на разработваната понастоящем Национална стратегия за дългосрочна грижа, с която ще бъде насърчено взаимодействието между здравните и социални услуги по отношение на определени групи от населението на страната.

Центровете за интегрирани здравно-социални услуги се определят като обекти с обществено предназначение и поради това те ще подлежат на държавен здравен контрол от страна на регионалните здравни инспекции.

Със законопроекта се предлага центровете за интегрирани здравно-социални услуги да могат да се създават от физически лица, от общини и от други юридически лица, като търговци или юридически лица с нестопанска цел. Общинските центрове се определят като юридически лица на бюджетна издръжка от съответната община по силата на закона.

Допуска се възможността общините да подпомагат финансово и други центрове, създадени на тяхна територия.

Законопроектът предоставя широки възможности за финансиране на центровете- освен със средства от общинския бюджет, те ще могат да се финансират по договори с лечебни заведения, застрахователни дружества и други физически и юридически лица, по проекти и програми, а също и да предоставят услуги срещу заплащане.

Предлага се наредбата, с която министърът на здравеопазването определя здравните изисквания за изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания да се издава съгласувано с министъра на образованието и науката. Посочените изисквания засягат организацията на училищното обучение и по-конкретно разпределението на учебното време на учениците, поради което е важно те да бъдат съгласувани с министъра на образованието и науката.

Предлага се да се създаде изрична регламентация относно дейностите, свързани с вземане, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, проследяване на яйчникова и тестикуларна тъкан, тъй като на този етап в нормативната уредба няма такава регламентация. Това ще позволи дейностите, свързани с яйчниковата и тестикуларната тъкан, да се бъдат детайлно регулирани и контролирани.

С проекта се предвижда и премахване на ограничението за министъра на здравеопазването да определя броя на местата за следдипломно обучение само по специалности, субсидирани от държавата. Определянето на местата за специализанти срещу заплащане и другите видове места от министъра на здравеопазването е важно правомощие, свързано с планирането, координирането и контролирането на дейностите по провеждане на следдипломно обучение за придобиване на специалност от медицинските специалисти. По този начин определянето на местата за специализанти срещу заплащане ще се извършва въз основа на предложенията на обучаващите институции (лечебни и здравни заведения и висши училища), анализа на състоянието на специалностите на територията на всяка област, извършван ежегодно от регионалните здравни инспекции (потребности от специалисти и възможности за обучение), както и анализа на висшите училища за прием на специализанти през текущата година. Това ще гарантира качеството на обучението за придобиване на специалност в областта на здравеопазването и утвърждаването на достатъчен брой места за българските граждани по специалности, съобразени с потребностите на населението.

Със законопроекта се предлагат изменения и в раздел ІV „Генетично здраве и генетични изследвания” на Закона за здравето, свързани с отмяна правното основание за издаване на правилник за устройството на генетичните лаборатории, както и изискването за регистрация на ДНК банки в Министерството на здравеопазването.

Предвижда се условията и редът за работа на Националната генетична лаборатория, изискванията към дейността на генетичните лаборатории, редът за регистрация, съхраняване, обработка и достъп до информацията в регистъра, както и изискванията към дейността на ДНК банките да се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването.

Предлагат се и промени по отношение на медицинската експертиза. Дава се възможност на лекарите от съставите на органите намедицинската експертиза при определени условия да осъществяват и лечебнадейност. По този начин ще се създадат условия за преодоляване на кадровите проблеми в органите на медицинската експертиза, като ще могат да се привличат и квалифицирани медицински специалисти, които извършват лечебна дейност. Ще се съкратят сроковете натяхната работа, което ще подобри достъпа на пациентите до органите на медицинската експертиза.

С проекта се определят и компетентните органи по контрол на изискванията към водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване. Предвижда се наказателните постановления да се издават от съответния областен управител. Предлага се водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи да бъде определена като дейност със значение за здравето на човека по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

С  проекта се прецизира и уеднаквява използваната терминология по отношение на обектите, представляващи специализирани институции за предоставяне на социални услугии социални услуги, които се предоставят в общността. Уточнява се кои от социалните услуги са обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби.

Предлагат се и изменения в Закона за лечебните заведения. Регламентира се ново основание за отнемане на разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването, а именно при осъществяване на дейност на територията на държавно и/или общинско лечебно заведение в нарушение на чл. 9, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, по силата на който на територията на  държавно  или общинско лечебно заведение за болнична помощ може да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ само при условие, че клиниките, отделенията и лабораториите в двете лечебни заведения за болнична помощ извършват различни медицински дейности.

Променя се и определението за „високотехнологични методи на диагностика и лечение“ по отношение на ендоваскуларни интервенции. Към изброените високотехнологични дейности се добавя и асистираната репродукция. По-широко се формулират образните методи катовисокотехнологични.

С предложените изменения в Закона за здравното осигуряване се изпълнява мярка № 14 от Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, одобрен с Решение № 635 на Министерския съвет от 22.10.2013 г. като се увеличава срокът на валидност на европейската здравноосигурителна карта от една на две години. По този начин се намаляват честотата на ползване на услугата.

Предлагат се и изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с които се изпълняват мерки № 8 и 9 от Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, одобрен с Решение № 635 на Министерския съвет от 22.10.2013 г.

Облекчава се процедурата, свързана с дарения на лекарствени продукти като действащият съгласувателен режим се заменя с уведомителен. По този начин се ускорява процесът по извършване на дарения.

Облекчава се и процедурата за издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека като се намаляват изискуемите документи за предоставяне на административната услуга. За целта се въвежда изискване за служебно събиране на информация относно членството на ръководителя на аптеката в Българския фармацевтичен съюз, както и за наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите.

Предвиждат се и промени, които имат за цел да се осигури достъп и право да се упражнява медицинска регулирана професия от българскиграждани, които са придобили професионалната си квалификация в чужбинаи са упражнявали професията си на територията на Република България преди влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона заздравето (обн., ДВ, бр. 41 от 2009 г.; изм., бр. 98 от 2010 г.). Предвид факта, че професионалната квалификация е придобита отдавна и професията е упражнявана в продължение най-малко на пет години на територията наРепублика България, уреждането на правата на тези лица ще има за резултат упражняването на професията при същите условия както лицата, чиито доказателства за професионална квалификация са признати по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, във връзка с което не се налага разработването и одобряването на финансова обосновка.

Проектът на решение не е свързан с въвеждането на или приемането на мерки по изпълнение на актове на правото на Европейския съюз, поради което не се налага изготвяне на таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, заедно с мотивите е обявен за публично обсъждане на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА

МИНИСТЪР

Съгласували:

Проф. д-р Чавдар Славов

Заместник-министър

Д-р Бойко Пенков

Заместник-министър 

Д-р Димитър Димитров 

Директор на дирекция „ОЗ”

Д-р Росен Радев

И.д. директор на дирекция „ЗП”

Д-р Максим Гайдев

И.д. директор на дирекция „УМД” 

Людмила Василева

Директор на дирекция „НРСЗ”

Изготвил:

П. Станкова, нач. отдел „ААД” 


Коментари