Публикация

Министерски съвет прие краткосрочни мерки за подобряване на здравната система

Дейностите са предложени от министъра на здравеопазването д-р Андреева


На редовно заседание на Министерски съвет беше приет пакет от краткосрочни мерки за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система, които Министерство на здравеопазването внесе през декември 2013 г. Мерките са в 3 основни групи, касаещи контрол и промени в системата на болничната помощ, на лекарствените средства, както и по отношение на стандартите, по които ще работят лечебните заведения. С предложените мерки се цели да се постигне увеличаване на финансовите приходи и подобряване на ефективността на финансовите разходи в здравната система, ефективно и ефикасно снабдяване и потребяване на лекарства и снабдяване с медицински изделия, като за целта с част от тях се предлага и засилване на контролните функции на Министерство на здравеопазването, НЗОК, съсловните и пациентските организации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Усъвършенстване на механизмите и критериите за договаряне и заплащане на лекарствените продукти и медицинските изделия, финансирани от бюджета на НЗОК

1.1 Задължително централизирано договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ и заплащани от НЗОК извън стойността на съответните клинични пътеки/процедури

1.2 В задължителното договаряне по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ в лечебните заведения за БП на лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ (Приложение 2), да участват само тези фирми, които са предложили отстъпки при договарянето в НЗОК.

1.3 Включването и заплащането на нови лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, както и всички промени в приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), които водят до завишаване на финансовите средства от страна на НЗОК, да се обобщава на 12-месечен период с цел сформиране на проектобюджета за следващата година. На тази база НЗОК ще предложи изменения и допълнения в Наредба 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели.

1.4 Анализ на разходите на лекарства за домашно лечение и на онкологични лекарства. Да се установят факторите и причините за ръст в равнището на разходите за болнична терапия. На кои медикаменти се дължи ръста – на количество предписани и отпуснати или на ръст в цените. Допуска ли се да се заплаща за едни и същи медикаменти различни стойности в отделните болници.

1.5 Прецизиране от страна на НЗОК на правилата за предписване на лекарства по протоколи за най-разходоемките заболявания. Да се прецизират критериите за предписване и отпускане на онкологични лекарства. Предложения за промени в подзаконови нормативни актове, издавани от министъра на здравеопазването или от Министерски съвет, касаещи разработване на алгоритми на медицинската помощ по предписване, отпускане и проследяване на терапията и назначаваните схеми за лечение, както и актуализиране на установените лечебно-диагностични алгоритми за най-разпространените и разходоемки заболявания, които изискват експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО (Националната здравноосигурителна каса може да извършва експертиза при необходимост от скъпоструващи лекарствени продукти в случаите, предвидени в НРД)

1.6 Включването на нови заболявания в Наредба № 38 за определяне на списъка за заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично, следва да се извършва веднъж на две години при изработване на проектобюджета за следващата година.

1.7 Включването и заплащането на нови лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, както и всички промени в приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), които водят до завишаване на финансовите средства от страна на НЗОК, да се обобщава на 12-месечен период с цел сформиране на проектобюджета за следващата година и да започнат да се заплащат от НЗОК след задължително договаряне на отстъпка с Притежателя на разрешение за употреба /ПРУ/. Необходима е промяна в текста на чл.45, ал.10 в ЗЗО и Наредба №10.

2. Прецизиране обхвата и съдържанието на медецинските стандарти в болничната и извън болничната и медицинска помощ

2.1 Преразглеждане на медицинските стандарти, на база на които са определени медицинските дейности, включени в пакетите и клиничните пътеки по Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Прецезиране на медицинските стандарти, така, че определени дейности и изследвания да могат да бъдат извършвани в извънболничната помощ като високоспециализирани такива, при спазване на определени изискания за допълнителна квалификация и оборудване.

2.2 Усъвършенстване на формата на медицинския стандарт, задължителното му съдържание и неговата структура, с цел съпоставимост между стандартите по отделните медицински специалности /медицински дейности

2.3 Създаване на Стандарт по „Обща медицина“, определящ дейностите изпълнявани в Първичната медицинска извън болнична помощ, както и изискванията за квалификация и оборудване

3. Подобряване на изискванията и критериите за медицински и финансов контрол върху дейността на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ и аптеките

3.1 Създаване на нормативни механизми за реално приложима Национална здравна карта (НЗК), гарантираща основните права на пациентите по отношение на достъпност и качество на медицинските услуги.

Ново лечебно заведение за болнична помощ да се разкрива само в случай, че получи одобрение от Министъра на здравеопазването още на ниво инвестиционно намерение.

3.2 Изработване на методологията за стратегическо планиране, договаряне и закупуване на здравни услуги, а не това да става само въз основа на пасивно реимбурсиране.

3.3 Лечебни заведения, които сключват договори с НЗОК да не могат да ги сключват избирателно само по клинични пътеки обслужващи по-леки нозологични единици, изискващи по-кратък престой и които са по-изгодни във финансово отношение. С промяна на НРД, да се предотврати възможността да се приемат избирателно само леки случаи в рамките на дадена клинична пътека, а останалите да се насочват към други болници за диагностика и лечение.

3.4 Облекчаване на режима на достъпа на лицата, на които предстои освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК и намаляване на разходите на НЗОК за нуждите на медицинската експертиза.

3.5 Нормативно регламентиране на принципа, че за болнична помощ се заплащат само случаите, когато лечебната цел не може да се постигне/не е постигната в условията на извънболнична помощ при условие, че НЗОК контролира правилата за добра медицинска практика и утвърдените медицинска стандарти.

3.6 Да не се увеличава досегашният брой КП, в които се допуска рехоспитализация на пациентите в период, по-малък от 30 дни след датата на дехоспитализацията. Рехабилитацията, която е друг вид дейност да излезе от активното лечение.

3.7 Разширяване на правомощията на лекарите - контрольори на РЗОК, като бъде включена възможността те да упражняват контрол върху правилата за добра медицинска практика и утвърдените медицинска стандарти. За целта, предлагаме да се създаде нова т.1 на чл.74, ал.1 от ЗЗО, със следното съдържание:

«1. спазване на Правилата за добра медицинска практика и утвърдените медицинска стандарти »

С направеното предложение за изменение и допълнение на ЗЗО ще се постигне съответствие с разпоредбата на чл.59б, ал.1 от ЗЗО във връзка с чл.59в от ЗЗО, които налагат изискването при сключване на договор с НЗОК да бъдат спазени критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ, един от които е предоставяне на медицинска помощ в съответствие с утвърдените медицински стандарти и Правила за добра медицинска практика.

3.8 Създаване и поддържане на регистър за вида и броя договори на всеки лекар, работещ в лечебно заведение по договор с НЗОК. Обсъждане и въвеждане на регламент за броя на лечебните заведения и договорите, по които един лекар може да работи с НЗОК. Ежемесечно НЗОК да проверява списъка на лекарите, които работят по договор с нея и в частност по КП.

3.9 Необходимост от разширяване на правомощията на контрольори на РЗОК и включване в контролната дейност на РЗИ и РК на БЛС. Засилване на възможността за упражняване на контрол върху правилата за добра медицинска практика и утвърдените медицинска стандарти. За целта, Създаване нова т.1 на чл.74, ал.1 от ЗЗО, със следното съдържание:

«1. спазване на Правилата за добра медицинска практика и утвърдените медицинска стандарти »

С направеното предложение за изменение и допълнение на ЗЗО ще се постигне съответствие с разпоредбата на чл.59б, ал.1 от ЗЗО във връзка с чл.59в от ЗЗО, които налагат изискването при сключване на договор с НЗОК да бъдат спазени критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ, един от които е предоставяне на медицинска помощ в съответствие с утвърдените медицински стандарти и Правила за добра медицинска практика.

3.10 Обсъждане на промени в ЗЗО с цел разширяване обхвата на контролната дейност и правомощията на НЗОК.

3.11 Възстановяване на договорното начало на НРД, чрез:

 • промени в Закона за здравното осигуряване(отмяна на чл.55г, 55д, 55е и нова редакция на чл.55, ал.2), отнасящи се до определяне на прогнозни обеми, цени на медицинската помощи методики за остойностяване и заплащане на медицинските/дентални дейности, според които са изключени съсловните организации и същите се разработват от НЗОК със становища на министъра на финансите и министъра на здравеопазването и се приемат от МС;
 • промяна на чл.74 от ЗЗО отнасящ се до контрола свързан с оказването на медицинска помощ;
 • възстановяват се отменените разпоредби на чл.75 и чл.76 от ЗЗО отнасящи се до арбитражната комисия;
 • да се преработи глава IV Медицински контрол и
 • глава V Административно-наказателни разпоредби,

  като всички санкции по неизпълнение на НРД се регламентират в НРД и договорите, сключени по по реда на чл.20, ал.1, т.4;

 • при изготвянето на НРД да бъде приета разпоредба за безусловно прекратяване на договорите между НЗОК и изпълнителите на дентална помощ при констатиране на груби нарушения, свързани с отчитане и получаване на финансови средства, без да е била извършена лечебна дейност.
 • разглеждане на жалби (арбитраж) срещу налаганите от НЗОК санкции при неизпълнение на сключените с търговците на дребно договори, който арбитраж да се състои от представители на НЗОК и на БФС.
 • 3.12 Анализ на разходите в болничната помощ и разходите за лекарства, с цел дефиниране на изпълнителите и дейностите с най-голям преразход за осъществяване на целеви текущ и последващ контрол.

  3.13 Стартиране на процедура /фаза 0-1/за въвеждане на електронна здравна карта за пациента и единна информационна система, чрез която е възможен цялостен и пълноценен контрол на оказаната здравна помощ и пътят на пациента през различните нива и структури на здравната система

  3.14 Ориентиране от контролна дейност по документи към контрол върху качество, обем и обхват на медицинската помощ.

  3.15 Преструктуриране на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти в Дирекция към Министерството на здравеопазването с цел по-ефективна лекарствена политика и оптимизиране на контрола върху нея.

  3.16 Усъвършенстване на контролната дейност чрез изготвяне на план за съвместни действия и проверки на лечебни заведения за болнична помощ от представители на РЗОК, ИАМО, РЗИ, Съсловни организации.

  3.17 Създаване на междуинституционално контролно звено (task force), което да е специално натоварено с преустановяването на конкретни незаконосъобразни практики, продължаващи от години – отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание в рекламни пунктове и по интернет. Звеното да има оперативни функции по координиране на проверки от страна на ИАЛ и РЗИ.

  Списъкът със срокове и отговорности можете да видите в прикачения файл.

  Коментари