Публикация

Указания, свързани с предоставяне на медицинска помощ на лица от ЕС

Европейското законодателство разпорежда равно третиране на тези граждани


КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ДОГОВОРНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА НЗОК, КОГАТО ПРЕДОСТАВЯТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ОТ ОБХВАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИ, ОСИГУРЕНИ В ЕС, ЕИП и ШВЕЙЦАРИЯ


ВИЕ СТЕ ДОГОВОРЕН ПАРТНЬОР НА НЗОК

От момента на пълноправното членство на Република България в Европейския съюз (1 януари 2007 година), по силата на пряко приложимото за всички държави членки на Европейския съюз (ЕС) европейско законодателство в областта на социалната сигурност (в това число и на здравното осигуряване), за Вас възникват допълнителни ангажименти.

От същата дата са приложими регламентите за координация на системите за социална сигурност, поради което за достъп до медицински услуги при свободно движение на хора в рамките на ЕС се използват европейски формуляри за право на обезщетения в натура – формуляри от вида Е или S (sickness).

N.B. ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЗРИЧНО РАЗПОРЕЖДА РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЪС СОБСТВЕНИТЕ ОСИГУРЕНИ ГРАЖДАНИ.

Необходимо е да знаете, че:

 За всеки гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, който се нуждае от спешна и неотложна медицинска помощ в България (т.е. всяка помощ, която Вие прецените, че в зависимост от здравословното състояние и продължителността на престоя на гражданина, не може да се отложи до планираното му завръщане в страната, в която живее), са валидни разпоредбите на българското здравноосигурително законодателство. Необходимата медицинска помощ се получава срещу представяне на съответен европейски формуляр, или на национален документ, доказващ регистрацията на осигурения в другата държава гражданин в българската здравноосигурителна система.

Важно: Необходимо е да се има предвид, че всяко лице, упражняващо легална трудова заетост и/или пребиваващо легално на територията на ЕС, подлежи на социално и/или здравно осигуряване в държавата по легалното му пребиваване и/или работа. Следователно, независимо от гражданството на лицето, то може да бъде осигурено в някоя от държавите на ЕС. Например, български гражданин, работещ легално във Франция е френско осигурено лице, независимо от наличието на български Единен граждански номер (ЕГН). При лечение на територията на България той следва да бъде третиран като френско осигурено лице и получената медицинска услуга да се отчете с френския му осигурителен номер! Аналогична е ситуацията за граждани на трети страни (различни от държавите от ЕС), които легално живеят и работят на територията на ЕС.

 Като лекуващ лекар, Вие определяте обема и вида на медицинската помощ, която следва да бъде предоставена на пациента.

 При посещение при Вас на граждани, осигурени в ЕС/ЕП/Швейцария, които имат временен престой в България, следва да изисквате от тях да Ви представят удостоверителен документ за право на обезщетения в натура (т.е. за право на медицинската помощ от обхвата на задължителното здравно осигуряване от пакета на НЗОК или финансирана от републиканския бюджет чрез МЗ). Това може да бъде валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (на хартиен носител). Тези документи удостоверяват пред Вас правото на пациента да получи всяка неотложно необходима медицинска помощ - за сметка на собствения си здравен осигурител. Осигурителният номер на гражданина, осигурен в ЕС/ЕП/Швейцария, който трябва да бъде отбелязан в отчетните документи, фигурира в поле 6 на ЕЗОК или в поле 6 на заместващия я формуляр УВЗ на ЕЗОК. Предоставената медицинска помощ се отчита по установения ред, към съответната РЗОК, която заплаща услугата като за българско осигурено лице. Последващо чуждият здравноосигурителен фонд възстановява извършените разходи за своето осигурено лице.

Ако пациентът не представи нито един от двата документа, това не отнема правото му на медицинска помощ. При необходимост единият от двата документа може да бъде допълнително изискан от съответния компетентен здравен осигурител – лично от осигуреното лице, с посредничеството на лечебното заведение (чрез изпращане на факс до компетентния за пациента здравен фонд), или със съдействието на РЗОК или НЗОК. В този случай е необходимо:

А) лицето или Вие да се свържете (по телефон или по факс) с компетентната за лицето здравноосигурителна институция и да се изиска изпращане по факс на УВЗ на ЕЗОК за периода на лечението; или

Б) да информирате РЗОК/НЗОК за случая. Техните служители ще се свържат със здравния осигурител на чуждия гражданин, който ще потвърди писмено (или ще отрече) правото му на медицинска помощ в ЕС/ЕИП/Швейцария. Ако това право е налице, съответната институция изпраща по факс заместващ формуляр УВЗ на ЕЗОК. По този начин гражданинът, осигурен в ЕС/ЕП/Швейцария удостоверява правата си пред лекаря/лечебното заведение за ползване на медицинска помощ (равно третиране на гражданите на ЕС с българските граждани).

Ако състоянието на Вашия пациент не позволява да се изчака потвърждение от институцията, в която е осигурен, тогава той заплаща оказаната му медицинска помощ по цените на НЗОК, респективно на МЗ – като за българско здравноосигурено лице. В този случай трябва да му издадете фактура с подробно описание на медицинските услуги, които сте предоставили, като опишете и съответната им договорна (според НРД или по МЗ) цена.

 Когато спешността на медицинското състояние налага болнично лечение, гражданинът не заплаща за лечението на заболяванията, които се заплащат по клинична пътека от НЗОК, или от МЗ. Вие следва да отчетете проведеното лечение в РЗОК срещу валиден европейски удостоверителен документ, както следва:

А) при временен престой на лицето в България, когато целта на престоя не е медицинско лечение – с копие от валидна ЕЗОК или УВЗ на ЕЗОК, и с копие от валиден документ за самоличност. Вие ще приложите и другите индивидуални отчетни документи (подробна фактура по цените, договорени от НЗОК, и спецификация) към месечните отчетнидокументи в съответната РЗОК, с копие от удостоверението за регистрация в РЗОК/НЗОК и копие от валиден документ за самоличност на пациента;

Б) когато лицето е регистрирано в НЗОК със съответен европейски регистрационен формуляр (Е106, Е109, Е120, Е121, Е123, S1, S072) помощта му се предоставя по реда за българските здравноосигурени лица, а се отчита като за лица, осигурени в ЕС;

В) когато лицето разполага с валиден и издаден от компетентната здравноосигурителна институция формуляр за планова медицинска помощ (S2, S3 или Е112), предоставя се конкретно записаната във формуляра медицинска помощ, като дейността се отчита в РЗОК с оригинала на S2, S3 или Е112, с копие от документа за самоличност и със съответните медицински документи, свързани с отчитането на конкретната клинична пътека. За оказаното на гражданина, осигурен в ЕС/ЕП/Швейцария лечение на болничното заведение ще се заплати по цените, договорени в НРД за български осигурени лица. Към стандартния отчетен документ задължително се прилага подробна фактура. Копие от формуляра остава за архива на лечебното заведение, предоставило помощта.

КОГАТО ГРАЖДАНИН, ОСИГУРЕН В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПОТЪРСИ МЕДИЦИНСКА ИЛИ ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ОТ ВАС, СЛЕДВА ДА ГО ИНФОРМИРАТЕ, ЧЕ:

· В Република България общественото здравно осигуряване се извършва от един здравноосигурителен фонд – Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Тя е публична институция, която осъществява задължителното здравно осигуряване в страната и има 28 поделения в областните центрове – районни здравноосигурителни каси (РЗОК).

· Ако иска да се ползва от правата на задължителното здравно осигуряване, той трябва да се обръща само към лечебни заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса.

· Той не заплаща за оказаните му здравни услуги от пакета на НЗОК и МЗ, освен определената за българските осигурени граждани потребителска такса. В случаите на болнично лечение, при които е предвидено доплащане от българските граждани за по-скъпи лекарства или други консумативи, гражданите на ЕС/ЕИП/Швейцария доплащат същите цени, както и българските осигурени граждани.

ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ЗА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

При всяко посещение при лекар/лаборатория/лечебно заведение за болнична помощ – договорни партньори на НЗОК, гражданинът, осигурен в ЕС/ЕИП/Швейцария заплаща потребителска като българско здравноосигурено лице.

Ако пациентът се лекува в болница повече от 10 дни в рамките на една година, той не заплаща потребителска такса за престоя си след десетия ден.

За всяка заплатена потребителска такса, медицинско изделие или медицинска услуга следва да се издава (изисква) финансов документ (касов бон и/или фактура) за извършеното заплащане.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Осигуреният в ЕС/ЕИП/Швейцария гражданин вероятно ще звъни на телефон 112, или ще се обърне към най-близкото лечебно заведение. Там ще трябва да бъде прегледан и следва да му се окаже медицинска помощ като на български осигурен гражданин. Ако медицинското му състояние налага, пациентът следва да бъде транспортиран до подходящо болнично лечебно заведение. За оказаните услуги чуждият гражданин следва да бъде третиран като българско осигурено лице.

ВИЕ СТЕ ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР

Към Вас се обръща осигурено в ЕС/ЕИП/Швейцария лице, което има здравословен проблем с неотложен характер:

· Ако то има доказан или хроничен здравословен проблем и планира да пребивава в Република България повече от 1 месец, следва да го посъветвате да направи временен избор на общопрактикуващ лекар от лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ, сключило договор с НЗОК – за срока на планирания временен престой в България.

· Ако избере Вас за личен лекар, помолете пациента да попълни регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар и да Ви я предостави. Към регистрационната форма следва да бъдат приложени и копия от неговата Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) и от документа му за самоличност.

Вие трябва да прегледате осигурения в ЕС/ЕИП/Швейцария гражданин и по своя преценка:

· да предпишете лекарства за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК – по реда за българските осигурени лица;

· да информирате пациента за лекарствата, които НЗОК заплаща напълно или частично, както и за стойността, която следва да доплати в аптеката;

· да издадете “Направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” към съответен лекар специалист;

В този случай уведомете пациента, че направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му, и че може да се прегледа при специалист по свой избор.

· да назначите извършване на медико-диагностични изследвания с “Направление за извършване на медико-диагностична дейност”;

Трябва да информирате пациента, че направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.

· да издадете “Направление за хоспитализация” - в случай, че лечението не може да се проведе в условията на извънболничната медицинска помощ.

За да отчетете медицинските дейности, които сте предоставили на чуждия гражданин, трябва да представите в РЗОК следните документи на хартиен носител:

· копие от удостоверителния документ (ЕЗОК или Удостоверение за временното й заместване);

· подробна фактураза оказаните медицински услуги по цени на НЗОК и отделна спецификация.

Върху документите се нанася ISO- кодът на съответната държава членка (например “АТ” - за Австрия). Във всички направления и в отчетните документи, които Вие издавате, се вписва и индивидуалният (персоналният) осигурителен номер на в компетентната му държава.

ВИЕ СТЕ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ

Към Вас се обръща гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, насочен от общопрактикуващ лекар или от друг лекар специалист с направление за консултация и провеждане на съвместно лечение за допълнителна консултация. Вие трябва да го прегледате и по своя преценка:

· да предпишете лекарства за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК;

· да издадете “Направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” - към друг специалист;

В този случай уведомете пациента, че направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му, и че може да се прегледа при специалист по свой избор.

· да назначите извършване на допълнителни медико-диагностични изследвания с “Направление за извършване на медико-диагностична дейност”;

Трябва да информирате пациента, че направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.

· да издадете “Направление за хоспитализация” – в случай, че лечението не може да се проведе в условията на извънболничната медицинска помощ.

Изисквайте копие от документа, удостоверяващ здравноосигурителните права на пациента в собствената му държава – ЕЗОК, УВЗ на ЕЗОК или копие от Удостоверение за регистрация в РЗОК/НЗОК въз основа на регистрационен формуляр от друга държава.

Когато отчитате предоставената медицинска помощ на осигурен в ЕС/ЕИП/Швейцария гражданин, трябва да представите в РЗОК следните документи на хартиен носител:

 копие от удостоверителния документ (ЕЗОК, Удостоверение за временното й заместване или Удостоверение за регистрация в РЗОК/НЗОК въз основа на регистрационен формуляр от друга държава);

 подробна фактура за оказаните медицински услуги по цени на НЗОК и отделна спецификация.

Върху документите се нанася ISO- кодът на съответната държава членка. Във всички направления и в отчетните документи, издадени от Вас, се нанася и индивидуалният (персоналният) осигурителен номер в другата държава.

Ако консултацията на пациента с Вас - като лекар специалист, не е назначена в съответствие с действащото българско законодателство от общопрактикуващ лекар или друг лекар специалист по реда, описан по-горе, осигуреният в ЕС/ЕИП/Швейцария гражданин заплаща за оказаната медицинска помощ по цените на лечебното заведение.

АКО ГРАЖДАНИНЪТ, ОСИГУРЕН В ЕС/ЕИП/ШВЕЙЦАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЛЕКАРСТВА ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, трябва да имате предвид следното:

· Ако поставената диагноза се отнася за нехронично заболяване и предписаните лекарства се заплащат напълноили частично от НЗОК, издавате рецептурна бланка – образец МЗ-НЗОК № 5.

Информирайте пациента, че може да получи лекарствата си само от аптека, сключила договор с НЗОК. Ако лекарството не се реимбурсира изцяло, обяснете, че трябва да се заплати частта от стойността, която заплащат и осигурените в България граждани.

· Ако за поставената диагноза лекарствата не се заплащат от НЗОК, издавате рецептурна бланка – образец на Министерството на здравеопазването (МЗ).

Информирайте пациента, че може да закупи лекарствата във всяка аптека.

· Ако пациентът е хронично болен, планираният му престой в България е по-дълъг от един месец и той се нуждае от лекарства за домашно лечение, заплащани от НЗОК за съответната диагноза, препоръчайте му да избере личен лекар. Обяснете, че личният лекар щему издаде “Рецептурна книжка на хронично болния”, която пациентът трябва да завери в РЗОК.

Информирайте болния, че може да получи предписаните лекарства във всяка аптека, сключила договор с НЗОК. Аптеката следва да е разположена на територията на областта, в която е направен изборът на общопрактикуващ лекар. На магистър-фармацевта от аптеката пациентът трябва да представи двата екземпляра на рецептурната бланка, рецептурната книжка, документа си за самоличност, както и копие от протокола за предписване на лекарства - образец МЗ-НЗОК (в случаите, когато се изисква протокол).

Необходимо е да обясните на осигурения в ЕС/ЕИП/Швейцария гражданин, че ако лекарството не се реимбурсира изцяло, той доплаща частта от стойността, която заплащат и българските граждани.

· Ако за поставената диагноза лекарствата не се заплащат от НЗОК, трябва да издадете на болния рецептурна бланка – образец МЗ, и да го информирате, че може да закупи медикаментите във всяка аптека.

За направените разходи може да кандидатства за възстановяване пред неговия компетентен здравноосигурителен фонд.

АКО ГРАЖДАНИНЪТ, ОСИГУРЕН В ЕС/ЕИП/ШВЕЙЦАРИЯ ИМА НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,

трябва да го прегледате и да му ги назначите с направление за медико-диагностични изследвания. Информирайте пациента за медико-диагностичните лаборатории, сключили договор с НЗОК. Обяснете на осигурения в ЕС/ЕИП/Швейцария гражданин, че в избраната от него лаборатория трябва да предостави на лекаря-специалист по клинична лаборатория копие от документа, удостоверяващ неговите здравноосигурителни права в собствената му държава или копие от Удостоверението за регистрация в РЗОК/НЗОК въз основа на регистрационен формуляр от друга държава.

Когато лекарят отчита предоставената медицинска помощ на пациента в съответната РЗОК, той представя на хартиен носител:

· копие от удостоверителния документ;

· подробна фактураза оказаните медицински услуги по цени на НЗОК и отделна спецификация.

Върху документите се нанася ISO- кодът на съответната държава членка. Във всички направления и в отчетните документи се нанася и индивидуалният (персоналният) осигурителен номер в другата държава.

Информирайте гражданина, че ако не разполага с направление за медико-диагностични изследвания, издадено от общопрактикуващ лекар или специалист по реда, описан по-горе, а желае изследванията да му бъдат направени, следва да заплати за тях по цени, определени от лечебното заведение.

ВИЕ СТЕ ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Към Вас се обръща гражданин, осигурен в държава от ЕС/ЕИП/Швейцария, който има спешна или неотложна необходимост от дентална помощ. Информирайте пациента, че за дейностите, които влизат в пакета на НЗОК, трябва да доплати необходимата сума, както за това доплащат и българските здравноосигурени граждани.

Изисквайте копие от документа, удостоверяващ здравноосигурителните права на пациента в собствената му държава или от Удостоверението за регистрация в РЗОК/НЗОК въз основа на регистрационен формуляр от друга държава.

При отчитане на предоставената медицинска помощ на гражданина в съответната РЗОК следва да представите:

 копие от удостоверителния документ;

 подробна фактура за оказаните медицински услуги по цени на НЗОК и отделна спецификация.

Върху документите се нанася ISO- кодът на съответната държава членка. Във всички направления и в отчетните документи се вписва и индивидуалният (персоналният) осигурителен номер в другата държава.

АКО ГРАЖДАНИНЪТ, ОСИГУРЕН В ЕС/ЕИП/ШВЕЙЦАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

и Вие стеобщопрактикуващ лекар, лекар специалист, лекар по дентална медицина или лекар от център за спешна медицинска помощ, може да издадете направление за хоспитализация. С това направление пациентът постъпва в лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор с НЗОК за лечение на съответното заболяване.

НЗОК заплаща на болницата диагностиката и лечението на чуждото осигурено лице по клинична пътека, съгласно договорените цени за български граждани.

При постъпване на пациента в болничното заведение, като лекуващ лекар Вие трябва да го информирате за неговото заболяване, за стъпките, които ще бъдат предприети в хода на лечението му, както и за необходимостта да доплаща определени консумативи и/или медицински изделия (ако това се налага).

Осигуреното в ЕС/ЕИП/Швейцария лице подписва декларация за информирано съгласие, както това правят осигурените в България граждани, както и декларация, че пребиваването му в България не е с цел лечение (образец на НЗОК).

Обяснете на гражданина от ЕС, че лечението по клинична пътека включва и до 2 контролни прегледа, след като той бъде изписан от болничното заведение.

Изисквайте копие от документа, удостоверяващ здравноосигурителните права на пациента в другата държава (ЕЗОК или Удостоверение за временното й заместване, или копие от Удостоверението му за регистрация в НЗОК/РЗОК).

При отчитане на предоставената медицинска помощ на чуждия гражданин в съответната РЗОК се представят на хартиен носител:

· копие от удостоверителния документ;

· подробна фактура за оказаните медицински услуги по цени на НЗОК и отделна спецификация.

Върху документите се нанася ISO- кодът на съответната държава членка. Във всички направления и в отчетните документи се изписва и индивидуалният (персоналният) осигурителен номер в другата държава.

КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ, ХЕМОДИАЛИЗА, СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЛЕЧЕНИЕ НА АСТМА, ЕХОКАРДИОГРАФИЯ В СЛУЧАИ НА ХРОНИЧНИ АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ХИМИОТЕРАПИЯ

За да получи достъп до тези специализирани видове медицинска помощ, осигурения в ЕС/ЕИП/Швейцария гражданин следва предварително лично да се свърже със специализирано лечебно заведение в България, което ги предоставя. След като приемането му в такова лечебно заведение бъде уговорено и потвърдено, пациентът може да получи тези видове лечение при престоя си в България, по реда за българските здравноосигурени лица – срещу представяне на валидна ЕЗОК или УВЗ на ЕЗОК. Тези видове лечения могат да се уговорят и предоставят по същия ред и ако са издадени формуляри за планово лечение Е112, S2, S3, или формуляр Е123/DA1 (за право на обезщетения в натура в случай на трудова злополука или професионална болест).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ПЛАНИНСКИТЕ КУРОРТИ

Гражданите, осигурени в ЕС/ЕИП/Швейцария, които посещават българските планински курорти, следва да бъдат приканвани да правят и допълнителна планинска застраховка за оказване на първа медицинска помощ и транспорт по медицински показатели при злополука. Тази застраховка е извън пакета на задължителното здравно осигуряване.

АКО КЪМ ВАС СЕ ОБЪРНЕ ГРАЖДАНИН, ОСИГУРЕН В ЕС/ЕИП/ШВЕЙЦАРИЯ, КОЙТО ПЛАНИРА ДА ПРЕБИВАВА ДЪЛГОСРОЧНО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и има право на медицинска помощ като всеки български здравноосигурен гражданин, можете да го посъветвате да се регистрира в съответната РЗОК с европейски формуляр S1/S072 -за право на обезщетения в натура при болест и майчинство на лица, пребиваващи в страна, различна от компетентната държава по осигуряването им. Формулярът е предназначен за регистрация на: командировани лица; дипломати и придружаващи ги членове на семействата им; членове на семейството, които живеят отделно от работещия в друга държава членка член на семейството (когато ползват производни права); пенсионери и придружаващите ги членове на семействата им; лица, кандидатстващи за пенсия.

При представяне на регистрационния формуляр в РЗОК лицето получава Удостоверение за регистрация в НЗОК (за сметка на чуждия здравноосигурителен фонд) за срока на валидност на регистрационния формуляр.

След регистрирането към НЗОК/РЗОК горните категории осигурени в ЕС/ЕИП/Швейцария лица, пребиваващи в България на различно основание, следва да изберат свой общопрактикуващ лекар, за да влязат в пациентската листа на ОПЛ – договорен партньор на НЗОК.

За повече информация:

1407 София

ул. “Кричим” № 1

тел.: 02/965 91 16

факс: 02/965 91 24

www.nhif.bg

Коментари