Публикация

Глобиха специализант за починал пациент

Медицинският одит глоби най-малко виновния


ИАМО е издало наказателно постановление с което налага санкция в размер на 300 лева на специализант по хирургия, извършил консултация на пациент, починал в последствие от перитонит. Случаят се развива в МБАЛ Св. Пантелеймон АД, гр. Ямбол. Специализантът е извикан за консултация в спешно приемно отделение. Същият преглежда пациента и назначава рентгенови снимки на корем и бял дроб. Диагнозата на рентгенолога е пневмония, без данни за хидроаерични нива в корема. Пациентът е приет и настанен в белодробно отделение.
На другия ден е извършена повторна консултация с хирург, повторно рентгенови снимки, извършена е операция, но пациентът починал. Диагнозата е дифузен перитонит и мезентериална тромбоза.

Коментари

не е за харесване. Не съм наясно, но специализантите не работят ли под някаква супервизия? Особено в спешно отделение