Публикация

Стартира единна регистрационна система за хоспитализациите от 2015 г.

Започва подготовката на лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ


Предстои всички лечебни заведения в страната да регистрират приетите и изписаните пациенти чрез единна регистрационна система. Тя вече бе приложена чрез пилотен проект в седем лечебни заведения и показа своя положителен ефект. Започва подготовката на лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ (ЛЗБП), за приложение на Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация на пациенти.

През следващата година хоспитализациите и дехоспитализациите на всички здравноосигурени граждани ще бъдат в единна система. За целта при приема и напускането на лечебното заведение пациентите ще трябва да представят на регистратурата свой български личен документ. След като Системата провери дали документът е валиден, ще обработи данните от него и ще регистрира хоспитализацията, като едновременно изпрати информация за това в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК). Цялата процедура ще отнема не повече от няколко секунди. Системата ще действа по същия начин и при дехоспитализацията на пациентите.

Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация на пациенти е разработена по поръчка на НЗОК и има за цел да бъде завишен контролът при прием и изписване на пациенти в ЛЗБП, като отчита двете дейности едновременно, както в болничното заведение, така и в НЗОК във времето, когато те реално се случват.

Как на практика ще работи Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация?

На Регистратурата на лечебното заведение за болнична помощ, в което предстои да постъпи, здравноосигуреното лице представя един от следните машинночитаеми български лични документи (БЛД):

 • Лична карта;
 • Паспорт;
 • Моряшки паспорт;
 • Карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
 • Удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС;
 • Разрешение за (постоянно) пребиваване;
 • БЛД от стар тип (зелен паспорт);
 • Временни удостоверения, издадени от МВР, при загуба на лична карта

Системата разчита чрез електронен четец данните от машинночитаемия БЛД, прави проверка за валидността на документа и регистрира хоспитализацията или дехоспитализацията на пациента.

Системата може да обработва едновременно документи, постъпили на няколко регистратури, ако лечебното заведение има такива.

При въвеждането на информацията в Системата, регистраторът полага квалифициран електронен подпис (КЕП) – тип професионален (в него се съдържа освен ЕИК на юридическото лице и ЕГН на конкретния регистратор). Това е необходимо, за да се гарантира сигурността на здравноосигурените. Системата оформя регистрацията във вид на електронен документ съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се състои от данните, прочетени от машинночитаемата зона на БЛД, както и от данните за ЛЗБП и за служителя, извършващ регистрацията, прочетени от КЕП, с който служителят подписва заявлението. При извършване на нарушения при регистрацията, регистраторът носи отговорност по глава девета „Документни престъпления“ от Наказателния кодекс.

Цялата операция от стартирането до финализирането на хоспитализацията отнема не повече от няколко секунди

По изключение упълномощеният служител на регистратурата на лечебното заведение може да въвежда данните за здравноосигурения ръчно. Това е предвидено за случаите, когато лицето е на възраст под 14 години и няма издаден БЛД. Тогава към данните на придружителя се въвеждат ръчно и тези на пациента, който ще бъде хоспитализиран.

Данните от документите от стар тип („зелен“ паспорт) и от Временни удостоверения, издадени от МВР при загуба на лична карта, също се въвеждат ръчно.

Ако в момента на хоспитализация здравноосигуреният няма личен документ, Системата отчита това, а по-късно в заявлението за прием се отбелязва датата, на която документът е бил представен.

Освен информация за валидността на личния документ, Системата подава информация и за това дали в същия момент здравноосигуреният не е хоспитализиран в същото или друго лечебно заведение. В тези случаи регистраторът сам преценява дали да регистрира настоящата хоспитализация, като поеме отговорността за нейната валидност.

Системата регистрира и дехоспитализация на пациентите от лечебното заведение, като за целта те отново представят своя валиден личен документ на регистратурата. 

Ако пациентът е починал в лечебното заведение, ЕГН-то му се въвежда в Системата и тя отчита настъпилото събитие.

Какъв ще бъде ефектът от въвеждането на Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация

Регистрационната система позволява да бъде извършен допълнителен контрол върху ЛЗБП, като в реално време хоспитализациите и дехоспитализациите ще бъдат отчитани едновременно и в НЗОК. Така ще бъде намалена вероятността от отчитане на неизвършена дейност.

Пациентите също ще бъдат улеснени от Системата, тъй като използването на данните, прочетени от машинночитаемата зона на БЛД от болничната информационна система на ЛЗБП би съкратило времето, за което те ще бъдат хоспитализирани и дехоспитализирани.

Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация вече показа първите положителни резултати

Положителният ефект от приложението на Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация вече бе отчетен в седем лечебни заведения в страната, в които тя бе приложена пилотно в продължение на два месеца. Това са МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ АД, Кърджали; МБАЛ-Харманли ЕООД; „Сити Клиник Кардиологичен Център“ МБАЛ ЕООД; МЦО “Ресбиомед“ ЕООД; СБАЛССЗ „Св.Екатерина” ЕАД, МБАЛ „Токуда Болница София“ АД, СБАЛОЗ ЕООД. За времето на действието на пилотния проект в тях са били хоспитализирани над 3000 души. Сред тях е имало представители от всички групи здравноосигурени, които системата може да отчита. Изписаните пациенти чрез Системата са нас 2300 души.

Какво трябва да не забравят здравноосигурените, на които им предстои да постъпят в болница?

Да носят със себе си валиден български личен документ. Това може да бъде:

 • Лична карта;
 • Временни удостоверения, издадени от МВР, при загуба на лична карта;
 • Паспорт;
 • Моряшки паспорт;
 • Удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС;
 • Карта за постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
 • Разрешение за (постоянно) пребиваване;
 • БЛД от стар тип (зелен паспорт);
 • Български граждани без такъв (новородени и деца под 14 години) се приемат в лечебните заведения с документ на придружител/настойник, като данните им се вписват ръчно в Регистрационната система.

Какво е нужно на договорните партньори на НЗОК от лечебните заведения за болнична помощ, за да приложат Системата на практика?

Системата се състои от клиентска и от сървърна част. Клиентските части се инсталират в лечебните заведения, изпълнители на болнична помощ, а сървърната - в ЦУ на НЗОК.

Всяко работно място, на което ще се извършва регистрация на пациенти при постъпване в и напускане на ЛЗБП, трябва да бъде оборудвано по следния начин:

Работна станция (персонален компютър) с връзка към интернет и операционна система Windows 7 (или по-нова). По изключение е възможно да се използва и Windows XP.

Електронен четец. Разработената система е 100% съвместима със следните модели:

3M CR 100;

Vicomp VPR 620 Reader;

Fujitsu fi-65F.

Квалифициран електронен подпис от тип Професионален, удостоверяващ професионалната обвързаност на автора на документа с юридическото лице, което представлява.

" }-->

Коментари