Публикация

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 38 - заплащане на лекарства и изделия за домашно лечение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично


МОТИВИ

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

С проекта за изменение и допълнение на наредбата към списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствени продукти, се предвижда НЗОК да заплаща лекарствени продукти за профилактика на инфекции на долните дихателни пътища, предизвикани от респираторно синцитиалния вирус за недоносените деца, родени преди 30 г.с., както и за децата с вродени сърдечни малформации.

На настоящия етап НЗОК реимбурсира лекарствени продукти за профилактика на РСВ инфекции за заболяването Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период за 300-400 деца годишно. С настоящия проект се дава възможност освен за децата с бронхопулмонална дисплазия, възникнала в перинаталния период, профилактиката на заболявания, предизвикани от РСВ, да стане достъпна и за останалите нуждаещи се групи деца – недоносени деца, родени преди 30 г.с. и деца с вродени сърдечни малформации. На практика тези деца са също рискови от тежко протичане на инфекции на дихателните пътища, причинени от РСВ, както и децата с бронхопулмонална дисплазия.

Предложената промяна отразява основен приоритет в политиката на МЗ - осигуряване на качество в грижите за децата и намаляване на детската смъртност, във връзка с който е отчетено, че профилактиката на РСВ инфекции при рисковите групи деца е от съществена необходимост.

Изчисления за необходимите допълнителни финансови средства са направени на база предоставени от националните консултанти разчети, като е взета предвид дадената в кратката характеристика на лекарствения продукт информация, средната годишна доза за пациент /недоносени деца и деца до 2 год. възраст с вродени сърдечни малформации/, схемата за приложение и дозировка на необходимите лекарствени продукти, както и очаквания брой деца.

Съгласно предоставената от националните консултанти информация, профилактика на РСВ инфекции е необходимо да се прилага допълнително при 70-80 недоносени деца, както и при 30-40 деца до 2 год. възраст с вродени сърдечни малформации годишно. Общо за обхващане с такава профилактика на допълнителните групи рискови деца направените изчиследния показват необходимост от допълнителни финансови средства в рамките на до 1 447 160 лв. годишно.

С проекта е отразена и промяна във връзка с публикувана Наредба № 16 от 30.07.2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания, съгласно която за редки заболявания становище ще се предоставя от Комисия по редки заболявания, сформирана към МЗ.

Прецизиран е текста за условията и реда за включване на нови заболявания в списъка по наредбата по отношение становището на НЗОК, с оглед водещата отговорност на министъра на здравеопазването по отношение на здравната политика. 

При изготвяне на проекта са взети предвид финансовите възможности по бюджета на НЗОК за следващата година. Предложените промени не са въведени с правото на ЕС и нямат връзка с него. 

Пълният текст на проекта можете да видите в прикачения файл. 

Прикачени файлове

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 38 - заплащане на лекарства и изделия за домашно лечение

Коментари