Публикация

Готви се Наредба за здравните кабинети


Министерството на здравеопазването разработва Наредба за устройството и дейността на здравните кабинети и изисквания към тях. Тя разширява разкриването на такива звена в училищата, детските градини, в домовете за деца, за възрастни хора с увреждания, за стари хора, както и в социалните учебно-професионални центрове, приютите и центровете за временно настаняване.

Разкриването на кабинетите в училищата и детските градини ще става чрез мотивирано предложение до общинския съвет. След решение на съвета кметът ще издава заповед за откриване или закриване.

Минималният брой деца за откриването на здравен кабинет в градините е 60, а в училищата - 100.

Дейността трябва да се осъществява от лекар и от медицински специалист. Един лекар може да обслужва една или повече градини и училища, ако има до 2000 деца и ученици за 8-часов работен ден.

Медицинският специалист може да обслужва най-много 800 ученици или до 200 деца в един здравен кабинет. Лекарят трябва да оказва първа медицинска помощ, противоепидемични дейности, да извършва здравна просвета, лечебна физкултура, контрол на спортните дейности, да изготвя и надзирава спазването на учебните разписания, както и храненето на учениците.

Освен това всяка година до 30 септември лекарите ще представят на родителите лични профилактични карти и ще изискват от тях да ги върнат попълнени до 31 януари на следващата година.

На базата на резултатите от тези прегледи до 31 март лекарят и медицинският специалист в здравния кабинет ще изготвят анализ на здравословното състояние на децата, за което ще информират директора на заведението и ще изпращат анализа в РИОКОЗ.

Коментари