Публикация

Медицински университет - Плевен очерта приоритетните направления в развитието си за 2016 година

На последното си заседание в края на м. декември 2015 г. Съветът на настоятелите при Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и Ректорът проф. д-р Славчо Томов очертаха приоритетните направления на развитие на висшето училище през новата 2016 година.


На първо място като приоритет се поставя привличането на висок брой качествени български и чуждестранни студенти за обучение в МУ-Плевен. През 2015 година висшето училище постигна отлични резултати от провеждането на една активна кандидатстудентската кампания в цялата страна – чрез организиране на подготвителни кандидатстудентски курсове по биология и химия, посещения на гимназиите и срещи-разговори с ученици от по-големите градове в Северна България, Ден на кандидат-студента, електронно подаване на кандидатстудентски документи, предварителни конкурсни изпити и т.н. Факт е, че в условията на задълбочаваща се демографска криза, университетът привлече рекордно висок брой български кандидат-студенти, като голяма част от тях предпочитат да се обучават единствено в МУ-Плевен, благодарение на съвременния облик на висшето училище, на иновациите в обучението и клиничната практика. Именно новите технологии – робот-асистираната хирургия, 3D обучението, сесиите Хирургия на живо, които се излъчват в аудиториите, възможностите за обучение в експерименталната операционна зала и на ендотренажорите в Телекомуникационния ендоскопски център – привлекат и многобройните чуждестранни студенти, които проявяват траен интерес към англоезичния курс на обучение по Медицина. За новата академична година за чуждестранните студенти, която стартира от м. февруари 2016 година в МУ-Плевен, има подадени кандидатстудентски документи от 450 чуждестранни граждани. От тях за обучение са приети 210 граждани от 36 държави. За трета поредна година най-висок е броят на чуждестранните студенти-граждани на Великобритания, следвани от индийските студенти, на трето място – от Германия. Традиционно те ще бъдат посрещнати и приети в академичната общност с Парти за добре дошли и с Тържествено откриване на академичната година. На второ място, приоритет на МУ-Плевен е окончателното завършване, откриването и стартирането на работата, както и реализирането на първия прием на студенти по държавна поръчка във Факултета по фарамация. Завършеният нов учебен корпус на четвъртото основно звено в структурата на университета е един видим резултат, който ще окаже положителен ефект не само за развитието на Медицински университет – Плевен, а и за развитието на града и цяла Северозападна България. Новоизграденият Факултет по фармация в град Плевен е резултат от 3-годишния неуморен труд и усилията на Академичното ръководство на университета, на всички партньори и изпълнители, който би бил невъзможен без силната подкрепа на правителството и на държавните институции. Благодарение на всички тях днес е налице завършеният нов учебен корпус и получената акредитация на факултета по фармация и специалността, както и осигуреното целево финансиране за оборудване. Всичко това дава основание на Ръководството да поиска и да обяви първият прием по държавна поръчка на магистър-фармацевти от м. септември 2016 г. На трето място, но не и по значение, приоритет на МУ-Плевен е кандидатстването и участието в европейски проекти с цел допълване на съвременния облик на висшето училище като център на иновациите и новите технологии в образователната, научноизследователската и лечебната дейност. Членовете на Съвета на настоятелите единодушно се обединиха около мнението, че през новата година университетът не разполага с необходимия ресурс и потенциал да се разширява териториално чрез разкриване на филиали в други градове на страната или в чужбина. 

Коментари