Публикация

АЗБУЧЕН РЕЧНИК НА ЧОВЕШКИТЕ ФОБИИ

Чрез него може да се запознаете с човешките фобии, както и с причините, довеждащи страховете.

РЕЧНИК НА ЧОВЕШКИТЕ ФОБИИ

Чрез него може да се запознаете с човешките фобии, както и с причините, довеждащи страховете

Аблутофобия страх от миене и къпане.Както повечето страхове аблугофобията е създадена в подсъзнанието като защитен мефанизъм

Авиофобия - страх от летене

Агирофобия - страх от улици или страх от пресичане на улици

Аглиофобия - постоянен страх от болка

Агорафобия - страх от отворени пространства . Често този страх се определя и като страх от напускане на дома, страх от опашки, мостове.Обобщено за него може да се даде следното определение - страх от невъзможността да напуснеш дадено място веднага.

Аграфобия - страх от сексуално насилие

Агризоофобия - страх от диви животни

Аерофобия - страх от въздуха, вятъра

Аероакрофобия - страх и постоянно напрежение и старо т високи открити пространства

Аероносифобия - страх от височини и от дискомфорта в самолета, водещ до повръщане

Айкмофобия - страх от игли, ножове и всички остри предмети

Айлурофобия - страх от котки

Акарофобия - страх от сърбеж. Акарофобия е ненормален и постоянен страх от сърбене или от насекомите, които причиняват сърбене.

Акрофобия - страх от височини

Акустикофоия - страх от шум, страх от звуци и разговор по телефона

Алодоксафобия - страх от собствено мнение

Алгофобия - страх от височини, възвишния и гледки над морского равнище. Страдащите изпитват ненормална или твърде силна емоционална реакция към определена гледка, звук, миризма, както и дълбоко усещане за физическа безпомощност, когато присъстват на подобно място

Амбулофобия - страх от ходене пеша

Амаксофобия - страх от пътуване в кола

Аматафобия - страх от прах, боклуци

Амикофобия - страх от драскотини и повреждане на кожата

Амнезиофобия - страх от амнезия, от забравяне и загуба на памет

Анаблефобия - страх да погледнеш нагоре

Андрофобия - страх от мъже

Анемофобия - страх от въздуха

Анкилофобия - страх ог неподвижност

Анкраофобия - страх от въздуха и вятъра

Антропофобия - страх от хората изобщо

Ангрофобия - страх от гняв и от това да не бъдеш разгневен

Англофобия - страх от всичко английско

Ангинофобия - постоянен страх от задушаване или ангина

Антлофобия - страх от наводнения

Антрофобия - страх от цветя

Ануптафобия - страх от самота и безбрачие

Апейрофобия - страх от безкрайността

Апифобия страх от пчели

Апотемнофобия страх от хора с ампутации

Аракибутирофобия - страх от залеване на фъстъчено масло по небцето

Аракнефобия - страх от паяци

Арзонфобия - страх от огън

Аритмофобия - страх от числа

Архенфобия - страх от мъже

Асиметрифобия - страх от асиметрични вещи

Астенофобия - страх от припадане или слабост

Астрафобия - страх от гръмогевици и мълнии

Астрофобия - страх от звездите и други небесни тела

Атазагорафобия - страх да не бъдеш забравен или незабелязан от другиге

Атаксиофобия страх от нарушаване координацията на движение

Атаксофобия - страх от безредие и неспретнатост

Атикифобия - страх от провал

Ателофобия - страх от несъвършенство

Атомозофобия - страх от ядрен взрив

Аулуфобия - страх от флейти

Аурорафобия страх от Северното сияние

Аурофобия - страх от злато

Аугодизомофобия - страх да не бъдеш мръсен

Аутоматонофобия страх от роботи

Аутомизофобия - страх да не се изцапаш, посгоянно миене на ръце

Аутофобия - страх да не бъдеш сам

Афенфозмофобия - страх да бъдеш докосван

Ахлуофобия - страх от тъмнината и от нощта

Ацерофобия - страх от кисел вкус

Б

Базифобия - страх от ходене или падане

Базофобия - страх от неспособност за стоене

Бактериофобия - страх да не се заразиш от бактерии или страх от съприкосновение с предмети, имали контакт с бактерии

Балистобия - страх от куршуми или ракети

Барофобия - страх от гравитацията

Батмофобия - страх от стъпала

Батофобия - страх от височини или страх да бъдещ близко до високи стради

Батракофобия - страх от земноводни - саламандри, жаби, и т.н.

Баттофия - страх от дълбочина

Бацилофобия - страх от микроби

Беланефобия - страх от остри предмети, страх да не се порежеш и убодеш

Библиофобия - страх от книги

Болшефобия - страх от болшевики

Блаптофобия - страх да не нараниш някого

Бленофобия - страх от слуз

Богифобия - страх от злодеи, страшилища, призраци

Ботанофобия - страх от растения

Бромидросифобия - страх от миризмите на тялото

Бронтофобия - страх от гръмотевици, светкавици и бури

Буфонофобия - страх от крастави жаби

В

Валонофобия - страх от валонците

Ваксинофобия - страх от ваксинации

Венустрафобия - страх от красиви жени

Вербофобия - страх от думи

Верминофобия - страх от микроби

Вертигофобия - страх от виене на свят

Вестифобия - страх от обличане

Винофобия - страх от пиене на вино

Викафобия - страх от магьосници и вещици

Виргинтифобия - страх от изнасилване

Витрикофобия - страх от пастрока

Вомитофобия - страх от повръщане

Г

Галеофобия - страх от котки

Галофобия - страх от Франция и френската култура

Гамофобия - страх от женитба

Гелиофобия - страх от смях

Генофобия - страх от секс

Генуфобия - страх от колена

Гераскофобия - страх да станеш възрастен човек

Германофобия - страх от Германия и германската култура

Геронтофобия - страх от стари хора

Гефирофобия - страх от мостове

Гимнофобия - страх от голота

Гинефобия - страх от жени

Глософобия - страх от говорене пред публика

Графофобия - страх от писане на ръка или страх да се държат пособия за писане

Гносиофобия - страх от познание

Гумафобия - страх от вкус

Д

Дейпнофобия - страх от хранене и разговори на обяд

Декстрофобия - страх от всичко, което се намира от дясната страна на тялото

Дементофобия - страх от полудаване и от загуба на разсъдък

Демонофобия - страх от демони, зли сили, духове

Демофобия - страх от тълпи

Дендрофобия - страх от дървета

Дерматозиофобия - страх от кожни заболявания

Дерматофобия - страх от поражения на кожата

Десидофобия - страх от вземане на решение

Дефекалоезиофобия - страх от болезнени движения на червата

Диабетофобия - страх от диабет

Дизабилофобия - страх от това да се съблечеш пред другите

Дизморфофобия - страх от уродливост

Дидаскалейнофобия - страх да ходиш на училище

Дикефобия - постоянен страх от справедливост

Динофобия - страх от замаяност и водовъртежи

Диплофобия - страх от двойно виждане

Дипсофобия - страх от пиене

Дистихифобия - страх от нещастен случай

Доксофобия - страх от изразяване на мнение и получаване на благодарности

Доматофобия - страх от къщи и да бъдеш в къща

Дорофобия - страх от кожа и от козината на животни

Дромофобия - страх от пресичане на улици

Дъчфобия - страх от холандците

Е

Евпофобия - страх от чуването на добра новина

Еврезиофобия - страх от идеи, отличаващи се от общоприетите

Ейзоптрофобия - страх от огледала и виждане на нечий образ в тях

Ейкофобия - страх от домашната обстановка

Еклезиофобия - страх от църквата

Екофобия - страх от дома

Еквайнофобия - страх от коне

Електрофобия - страх от електричество

Елеутерофобия - страх от свобода

Елюрофобия - страх от котки

Еметофобия - страх от повръщане

Енегофобия - страх от игли

Еножиофобия - страх от извъриване на непростим грях или критика

Енохлофобия - страх от тълпи

Ентомофобия - страх от насекоми

Еозофобия - страх от зората и дневната светлина

Епистакзиофобия - страх от кръвотечение от носа

Епистемофобия - страх от познание

Ергазиофобия - страх от работа или действие, страх на хирурга да оперира

Ергофобия - страх от работа, страх да извършваш каквито и да е движения

Еритрофобия - страх от червено, кръвотечения и червена светлина

Еротофобия - страх от секс и всичко свързано с него

Ергофобия - страх от работа

Еремофобия - страх от самота

Ереутрофобия - страх от изчервяване

Еуротофобия - страх от женски гениталии

Eуфобия - страх да чуеш добра новина

Ефебилфобия - страх от тинейджъри

З

Зелофобия - страх от ревност

Зевсофобия - страх от Бог или богове

Земифолия - страх от сляпото куче

Зоофобия - страх от животни

И

Идеофобия - страх от идеи

Изолофобия - страх от това да останеш сам и в изолация от другите, страх от самота в живота

Изоптерофобия - страх от термити и насекоми, които ядат дървесина

Илингофобия - страх от замайване, или виене на свят при поглеждане надолу

Инсектофобия - страх от инсекти

Иофобия - страх от отрова

Итифалофобия - страх от съзерцаване или мисли за еректирал пенис

Ихтиофобия - страх от риби

Интимофобия - страх от първата интимна среща

Инфарктофобия - страх от инфаркт

К

Кайнофобия - страх от новости

Какорафобия - страх от неуспех и провал

Какофобия - страх от грозота и уродства

Калигинефобия -страх ог красиви жени

Канцерофобия - страх от рак

Кардиофобия - страх от сърдечно заболяване, инфаркт

Карнофобия - страх от месо

Катагелофобия - страх ог осмиване

Катапедафобия - страх от осмиване

Катизофобия - страх от сядане

Катоптрофобия - страх от огледала

Кеймафобия - страх от студ и студени неща

Кентофобия - страх от новости и нови идеи

Кераунофобия - страх от гръмотевици и светкавици

Киберфобия - страх от компютри и работата с тях

Кинетофобия - страх от движение

Кимофобия - страх от вълни и вълнообразни движения

Кипридофобия - страх от венерически заболявания и проститутки

Кинофобия - страх от кучета и бяс

Кифофобия - страх от наклони

Клейтрофобия - страх от това да не бъдеш заключен в затворено пространство

Клептофобия - страх да не започнеш да крадеш

Климактофобия - страх от качване и слизане по стълби

Клинофобия - страх от отиване към легло

Клитрофобия - страх да не бъдеш заключен в задушни помещения

Книдофобия - страх от ужилване

Коитофобия - страх от коитус

Койметрофобия - страх от гробища

Койнонифобия - страх от стаи изобщо

Колпофобия - страх от гениталиите, особено женските

Космикофобия - страх от космически явления и феномени

Кометофобия - страх от комети

Кониофобия - страх от прах

Контрафобия - стремеж да се излагаш на страховити състояния, целта е да се изпиташ силни усещания, които не се свързани със страх

Контрелтофобия - страх от сексуални злоупотреби и оскърбления

Копофобия - страх от умора

Копрастазофобия - страх от запек

Копрофобия - страх от фекалии

Коулрофобия - страх от клоуни

Коулфобия - страх от клоуни

Кремнофобия - страх от пропасти

Криофобия - страх от изключителен студ

Кристалофобия - страх от стъкло и докосване на стъклени

< >Повърхности

Ксантофобия - страх от жълт цвят

Ксеноглософобия - страх от чужди езици

Ксенофобия - страх от чужденци и непознати хора

Ксерофобия - страх от сухота

Ксилофобия - страх от гора и от дървени предмети

Ксирофобия - страх от бръсначи

Л

Лаканофобия - страх от зеленчуци

Лалиофобия - страх от говорене

Левофобия - страх от всичко, което се намира от лявата страна

Лепрофобия - страх от проказа

Лейкофобия - страх от бял цвят

Лигофобия - страх от тъмнината

Лигирофобия - страх от силен шум

Лилапсофобия - страх от урагани и торнадо

Лимнофобия - страх от езера

Линонофобия - страх от връв, канап

Лисофобия - страх от полудяване

Литикафобия - страх от съдебни процеси

Логофобия - страх от думи

Локиофобия - страх от раждане

Логизомеханофобия - страх от компютри

Луифобия - страх от сифилис

Лугрофобия - страх от видри

М

Магейрокофобия - страх от готвене

Майеузиофобия - страх от раждане

Макрофобия - страх да чакаш дълго

Малаксофобия - страх от любовна игра

Маниафобия - страх от полудяване

Мастигофобия - страх от наказание

Мегалофобия - страх от големи неща

Медомалакуфобия - страх от загуба на ерекция

Медортофобия - страх от еректирал пенис

Меланофобия - страх от черен цвят

Мелисофобия - страх от пчели

Мелофобия - страх от музика /омраза към музиката/

Менингитофобия - страх от заболяване на мозъка

Менофобия - страх от менструация

Меринтофобия - страх от връзване

Металофобия - страх от метали

Метатесиофобия - страх от промени

Метеорофобия - страх от метеори

Метифобия - страх от алкохол

Метрофобия - страх от поезия /омраза към поезията/

Механофобия - страх от машини

Мизофобия - страх от замърсяване и избягване от докосване на околни предмети

Микофобия - страх от гъби

Микробиофобия - страх от микроби

Микрофобия - страх от малки неща

Мирмекофобия - страх от мравки

Миксефобия - страх от слуз

Митофобия - страх от митове или лъжливи истории

Мнемофобия - страх от спомени

Молизмофобия - страх от мръсотия и инфекции

Монопатофобия - страх от определено заболяване

Монофобия - страх от самота или да бъдеш сам

Мотефобия - страх от молци

Моторфобия - страх от автомобили

Мусофобия - страх от мишки

Н

Небулафобия - страх от мъгла

Некрофобия - страх от смъртта и нещата, свързани с нея

Нелофобия - страх от стъкло

Неофармафобия - страх от нови лекарства

Неофобия - страх от всичко ново

Нефофобия - страх от облаци

Никтохилофобия - страх от тъмни залесени места или от горите през ноща

Никтофобия - страх от тъмнина или настъпването на ноща

Новеркафобия - страх от пастрока

Нозофобия - страх да се разболееш от някоя болест

Ноктифобия - страх от нощта

Номатофобия - страх от имена

Номофобия - страх от липсата на мобилен телефон

Носокомефобия - страх от болници

Ностофобия - страх от завръщане у дома

Нуклеомитуфобия - страх от ядрено оръжие

Нудофобия - страх от голота

Нумерофобия - страх от числа изобщо

О

Обезофобия - страх от напълняване

Одонтофобия - страх от зъби, търсене на стаматологична помощ и хирургическа интервенция в областта на зъбите

Одинофобия - страх от болка

Оенофобия - страх да пиеш вино

Озмофобия - страх от телесни миризми

Ойкофобия - страх от връщане вкъщи след изписването от психиатрична клиника

Октофобия - страх от числото 8

Олфактофобия - страх от миризми

Омброфобия - страх от дъжд и да не попаднеш под дъжда

Омметафобия - страх от очи

Онейрогмофобия - страх от мокри сънища

Онейрофобия - страх от сънища

Ономатофобия - страх от повтаряне на определена дума или име

Опиофобия - страх да лекуваш и да изписваш рецепти на болните

Оптофобия - страх да отваряш очи

Орнитофобия - страх от птици

Ортофобия - страх от собственост

Остранконофобия - страх от мекотели и ракообразни без черупки

Офидиофобия - страх от змии

Офталмофобия - страх да не бъдещ наблюдаван

Охлофобия - страх от тълпи

Охофобия -постоянен страх от превозни средства

П

<Пагофобия - страх от студ и лед

Панофобия - страх от всичко

Патофобия - страх от страдание и болест

< >Папафобия - страх от римския папа

Папиропфобия - страх от хартия

Паралипофобия - страх от пренебрегване на задължения и отговорности

Парафобия - страх от сексуални перверзии

Паразитофобия - страх от паразити

Параскаведекатриафобия - страх от петък 13

Партенофобия - страх от девствени, млади момичета

Партурифобия - страх от раждане

Патройофобия - страх от наследстевност и наследствени болести

Педикулофобия - страх от въшки

Педиофобия - страх от детски играчки и кукли

Пекатофобия - страх от прегрешения или въображаеми престъпления

Пелаграфобия - страх от пелагра

Пеладофобия - страх от плешиви хора

Пениафобия - страх от бедност

Пентерафобия - страх от свекърви и тъщи

Пирексиофобия - страх от треска

Пирофобия - страх от огън

Плакофобия - страх от надгробни плочи

Плутофобия - страх от богатство

Плувиофобия - страх от дъжд

Пнеуматифобия - страх от духове

Пнигофобия - страх от задушаване

Погонофобия - страх от хора с бради

Пойнефобия - страх от наказание

Покрескофобия - страх от напълняване, страх от увеличаване на теглото

Полизофобия - страх от полиомиелит

Политикофобия - страх от политици

Полифобия - страх от много неща

Понофобия - страх от преуморяване и болка

Порфирофобия - страх от лилав цвят

Потамофобия -страх от реки.Страхът може да възникне при наблюдението на стремителното движене на водата

Потофобия - страх от алкофол

Прозофобия - страх от прогрес

Проктофобия - страх от ректум

Пселизмофобия - страх от заекване

Психофобия - страх от ума и душата

Психрофобия - страх от студа

Птеромерханофобия - страх от летене

Птеронофобия - страх от птичи пера

Пупафобия - страх от марионетки

Р

Рабдофобия - страх от наказание, биене с пръчка или остро критикуване

Радиофобия - страх от радиация, рентгенови снимки

Рандиафобия - страх от жаби

Ректофобия - страх от ректум и болестите, свързани с него

Рипофобия - страх от дефекация

Ритиофобия - страх от бръчки

Рубофобия - страх от мръсотия

Русофобия - страх от руснаци

С

Сатанофобия - страх от сатаната

Сармасофобия - страх от любовната игра

Самхаинофобия - страх от празника Вси светии

Ситофобия - страх от храна

Скабиофобия - страх от краста

Скатофобия - страх от фекалии

Скелерофобия - страх от лоши мъже и крадци

Сциофобия - страх от сенки

Сколецифобия - страх от червеи

Сколионофобия - страх от училише

Скопофобия - страх да не те наблюдават

Скотомафобия - страх от слепота

Скотофобия - страх от тъмнина

Скриптофобия - страх от писане на публично място

Селахофобия - страх от акули

Селафобия - страх от светлинни блясъци

Селенофобия - страх от луната

Сеплофобия - страх от гниещи вещества

Сескуипедалофобия -страх от дълги думи

Сексофобия - страх от противоположния пол

Сидеродромофобия - страх от влакове

Сидерофобия - страх от звезди

Симболофобия - страх от символи

Симетрофобия - страх от симетрия

Сингенезофобия - страх от роднини

Синистрофобия - страх от неща, които се намират вляво от тялото

Сифилофобия - страх от сифилис

Снейкофобия - страх от змии

Сомнифобия - страх от заспиване

Сотериофобия - страх от зависимост от другите

Соцерофобия - страх от родителите на съпругата или съпруга

Социофобия - страх от негативна оценка в социалните контакти

Софофобия - страх от учене

Спейсфобия - страх от безвъздушното пространство

Спектрофобия - страх от духове и призраци

Сперматофобия - страх от микроби

Спинофобия - страх от СПИН

Сфексофобия - страх от оси

Стазибазифобия - страх от стоене и ходене

Стаурофобия - страх от разпятия и кръстове

Стенофобия - страх от тесни неща

Стигиофобия - страх от ада

Т

Таасофобия - страх от седене

Тахофобия - страх от скорост

Таениофобия - страх от тения

Таласофобия - страх от морета

Танатофобия - страх от умиране или смъртта

Тапинофобия - страх да не си заразен

Таурофобия - страх от бикове

Тафефобия - страх да не бъдеш погребан жив

Театрофобия - страх от театри

Тевтофобия - страх от всичко немско

Теологикофобия - страх от теология

Теофобия - страх от богове и религия

Термофобия - страх от топлина

Технофобия - страх от технологии

Текстофобия - страх от определени тъкани

Телефобия - страх от определени планове или религиозни ритуали

Тенатофобия - страх от тетанус

Тератофобия - страх от уроди

Тестофобия - страх от правене на тестове

Токофобия - страх от бременност и раждане

Токсифобия - страх от отрова или случайно отравяне

Томофобия - страх от хирургически операции

< >Тонитрофобия - страх от гръмотевици

Топофобия - страх от определени места или ситуации, като сценична треска

Травматофобия - страх от нараняване

Тремофобия - страх от треперене

Трипанофобия - страх от инжекции и от нараняване

Трискайдекафобия - страх от числото 13

Трихинофобия - страх от трихинелоза

Трихопатофобия - страх от коса

Тропофобия - страх от правене на промени

Туберкулофобия - страх от туберкулоза

Тиранофобия - страх от тирани

У

Уранофобия - страх от рая и страх от гледане в небето

Урофобия - страх от урина и от уриниране

Ф

Фагофобия - страх от гълтане

Фалакрофобия - страх ог оплешивяване

Фалофобия - страх от пенис, особено, когато е в еректирало състояние

Фармакофобия - страх от взимане на лекарства

Фебрифобия - страх от треска и висока температура, страх от грип

Фенгофобия - страх от дневна светлина и от слънчевата светлина изобщо

Фазмофобия - страх от духове, дяволи и призрачни същества

Фелинофобия - страх от котки

Филемафобия - страх от целуване

Философобия - страх от философия

Филофобия - страх да се влюбиш

Фобиофобия - страх от фобии

Фобофобия - страх от показване симптоми на страх

Фонофобия - страх от разговори по телефона

Фотоауглифобия - страх от силна светлина

Фотофобия - страх от светлина изобщо. Непоносимост към светлина

Франкофобия - страх ог французи и от всичко френско

Фригофобия - страх от студени неща

Фронемофобия - страх от мислене

Фтизиофобия - страх от туберкулоза

Фгириофобия - страх от въшки

X

Хаетофобия - страх от коса

Хадефобия - страх от ада

Хагиофобия - страх от светци и свети неща

Хайрофобия - страх от проявяване на положителни емоции, веселие в неподходяща обстановка

Хамартофобия - страх от прегрешение

Харпраксофобия - страх от ограбване

Хафефобия - страх от докосване

Хедонофобия - страх да изпиташ удоволствие

Хеленологофобия - страх от сложна научна терминология /гръцка

< >терминология

Хелмингофобия - страх от инфектиране с червеи

Хелиофобия - страх от слънцето

Хематофобия - страх от кръв

Хемофобия - страх от химикали и от работа с химически вещества

Херофобия - страх от веселба

Херпетофобия - страх от влечуги

Хетерофобия - страх от противоположния пол

Хигрофобия - страх от течности и влага

Хидраргиофобия - страх от лекарства, съдържащи живак

Хидрофобия - страх от вода

Хиелофобия - страх от стъкло

Хиерфобия - страх от свещеници и свещени неща

Хилефобия - страх от материализъм или епилепсия

Хилофобия - страх от гори

Хионофобия - страх от сняг

Хипенгиофобия - страх от отговорност

Хипнофобия - страх от заспиване или от хипнотизиране

Хипопотомомонстросесквипедалиофобия - страх от къси думи

Хипсифобия - страх от височина

Хираптофобия - страх от докосване

Хирофобия - страх от ръце

Хихофобия - страх от коне

Хобофобия - страх от просяци и безделници

Ходофобия - страх от пътешествия

Холерофобия - страх от гняв и холера

Хомиклофобия - страх от мъгла

Хомилофобия - страх от проповеди

Хоминофобия - страх от мъже

Хомофобия - страх от еднообразие, монотонност или хомосексуалност

Хохрофобия - страх от огнестрелно оръжие

Хормефобия -страх от удар

Хорофобия - страх от танцуване

Хрометофобия - страх от пари, страх да се докоснеш до тях

Хромофобия - страх от цветове

Хронофобия - страх от времето и часовници

Ц

Ценофобия - страх от празни стаи

Цибофобия - страх от храна

Циклофобия - страх от велосипеди

Ч

Чеймофобия - страх от студа

Ю

Юдофобия - страх от евреи

Я

Японофобия - страх от японци и всичко свързано с Япония

Ятрофобия - страх от лекари

Коментари

Никога не съм си представяла, че има толкова много фобии. С интерес бих прочела нещо повече за някои от рядко срещаните страхове - в какво се проявяват, съвети за справяне, терапия и т.н.

Още статии от автора