Публикация

Рекламата и общественото здраве

Рекламата разполага с широк диапазон от възможности за въздействие на съзнателно и подсъзнателно ниво върху целевата аудитория и този потенциал следва да се използва за налагането на общовалидните ценности и норми и за формирането на здравната култура на нацията.


УВОД

 

          В тази книга е направен опит да се набележат основните аспекти на рекламата, третираща проблемите на общественото здраве. Съобразена е съвременната социално-икономическа и политическа ситуация, свързана с членството на България в Европейския съюз. В контекста на евроинтеграцията ролята на рекламата като източник на информация и модел за подражание е особено значима при формирането на гражданското общество.

          Анализира се темата за национално обусловената специфика на рекламната аудитория и ефективността на рекламните послания, продуцирани в съответствие с народопсихологията на адресата на рекламата. Акцентира се върху необходимостта от адаптация на рекламните концепции в условията на междукултурна кумуникация.

          Основен интерес за автора представлява установяването на потенциала на рекламата за формирането на здравната култура на българина, за популяризирането на здравословния стил на живот, за информиране на аудиторията за различни социално-значими заболявания, за тяхната превенция и лечение. Рекламата има пряко въздействие върху съзнанието и поведението на адресатите си и в тази връзка тя се определя като съществен фактор на общественото здраве.

          Посочват се различни законодателни инициативи в България и Европейския съюз, регламентиращи рекламната дейност в областта на лекарствената политика. Анализирани са националните и европейските етични кодекси, регулиращи рекламата в сферата на здравеопазването.

С цел да се избегне нежелана реклама, в използваните за примери реално функциониращи реклами на българския рекламен пазар, не се посочват търговските наименования и фирмите-производителки на стоките. Те са заменени със символа ХХХ.

Добриана Сиджимова

Коментари