Публикация

Определят цените на лекарствата, заплащани с публични средства, по европейски методики

Министерски съвет одобри промени в реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.


Правителството одобри промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (виж прикачените файлове). От пресцентъра на Министерски съвет информираха, че целта на промените е да се преодолее възможността за разнопосочно тълкуване на разпоредбите.

Въвежда се възможност при проверка на заявена цена на даден медикамент, както и при извършване на служебна проверка от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, да се използват публикуваните от държавите-членки на ЕС цени и методиките за изчисляване, както и базата с данни за цените в референтните държави „EURIPID". При констатирано несъответствие между двата източника ще се взема предвид по-благоприятната за заявителя цена.

Базата с данни „EURIPID" е създадена по проект на Европейската комисия, който стартира през 2010 г. с цел широко европейско сътрудничество между националните компетентни органи по ценообразуване и реимбурсиране за осигуряване на достъпност и актуалност на информацията за цените на лекарствените продукти, заплащани с обществени средства, чрез онлайн поддържана база данни. Нейната роля е да улесни дейността по ценообразуване за компетентните органи в съответните държави.

От пресцентъра на МС съобщават, че също така се въвежда изискване международното непатентно наименование, към което принадлежи даден лекарствен продукт,  да бъде включено във фармако-терапевтичното ръководство и медицинския консенсус за лечение на съответното заболяване в процедурата по поддържане на реимбурсния статус. Това се прави заради решение на ВАС, с което се отменя разпоредбата международното непатентно наименование, към което принадлежи медикаментът, да се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд при същите заболявания или индикации поне в пет от седемнадесет референтни европейски държави. Според правителството по този начин се уеднаквява режимът при включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък и при поддържане на реимбурсния статус. От МС смятат, че по този начин с публични средства ще се заплащат само тези медикаменти, които имат утвърдено място в терапевтичните алгоритми и не са загубили терапевтична стойност.

В Допълнителните разпоредби се въвежда определение на „лекарствен продукт, който е единствен в международно непатентно наименование". Необходимостта за включване на посочената дефиниция в нормативния акт е резултат от множеството случаи на погрешното тълкуване. 

Прикачени файлове

doklad-pms-naredba-ceni-06-06-2016.pdf
pms-naredba-ceni-06-06-2016.pdf

Коментари