Публикация

10 милиона лева печалба реализира УМБАЛ "Свети Георги" за 10 години

От 2010 г. досега УМБАЛ "Св. Георги" реализира проекти на стойност над 31 млн. лв., инвестициите в дълготрайни материални активи са в размер на 39,6 млн. лв.


 По време на Третата годишна конференция на „Капитал“ изпълнителният директор на лечебното заведение проф. д-р Карен Джамбазов разказа как беше преструктурирана най-голямата болница в страната – УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Той бе сред поканените лектори на престижния здравен форум, който тази година бе под мотото: „Може ли здравният сектор да бъде следващият двигател на икономическия растеж?“. На събитието присъстваха представители на здравните власти и на регулаторните органи, депутати, фармацевтични компании, директори на здравни заведения, лекари, представители на бизнеса, на международни институции, на съсловните  и пациентските организации.

Първата пловдивска университетска болница представи своята „рецепта“ за справяне с кризата в здравния сектор, както и мястото и ролята си в здравната система на страната, проблемите, с които се сблъсква мениджмънтът през последните няколко години и анализ на финансово-икономическото състояние на лечебното заведение при встъпване в управлението на дружеството през 2010 г. и към днешна дата – 6 години по-късно. Проф. Джамбазов описа ключовата формула за оптимизиране на дейността на УМБАЛ „Свети Георги“ и устойчивото й развитие по следния начин: „Непрекъснато адаптиране към новите условия и усъвършенстване на системите за управление и контрол на всички процеси в болницата.“


УМБАЛ „Свети Георги” е най-голямото лечебно заведение в страната и водещата университетска болница в Южна България. За 2015 година фигурира в статистиката като лечебно заведение с най-многоброен персонал – 2796 души, с най-много легла в страната – 1440, и с най-голям размер на печалбата – над 4 млн. лева, разказа проф. д-р Карен Джамбазов. Той припомни, че най-голямата болница в страната е и най-рано създадената – преди повече от 135 години. Тя е приемник на разкритата веднага след Освобождението през 1879 г. болница на Дружество „Свети Пантелеймон”.

В УМБАЛ „Свети Георги“ са разкрити клинични и параклинични структури по всички медицински специалности: 35 клинични звена със стационар и 16 диагностични звена – лаборатории и отделения без легла. В клиниките и отделенията на болницата се оказва денонощно спешна и неотложна амбулаторна, стационарна и консултативна медицинска помощ. Ежегодно преминават над 150 хиляди души, нуждаещи се от спешна или планова медицинска помощ, от които се хоспитализират над 75 хиляди болни. УМБАЛ „Свети Георги“ обслужва преобладаващо населението на целия Южен Централен регион на страната, но приема и пациенти от останалите области на България. През на 2015 г. лечебното заведение са хоспитализирани за лечение 76 462 болни, като на още 69 081 души в Спешно приемно отделение е оказана спешна помощ, без същите да са хоспитализирани.

Болницата ежегодно подписва договори с НЗОК за изпълнение на почти всички клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури, с което дейността й покрива близо 96% от пакета здравни дейности, които НЗОК заплаща в болничната помощ. Преобладаващата част от приходите са именно от бюджета на НЗОК – 86%, малка част – около 7% са от Министерство на здравеопазването по Методиката за субсидиране на лечебните заведения, а останалите 7% са приходи от платени услуги и други договори на лечебното заведение. УМБАЛ „Свети Георги” е база за практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти към висши медицински училища. На територията на болницата са разкрити и функционират повече от 50 учебни зали и аудитории. Обучават се 278 специализанти, 40 докторанти и над 5300 студенти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, в т.ч. 1500 чуждестранни студенти.

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Свети Георги“ проф. д-р Карен Джамбазов сподели по-сериозните проблеми, които екипът му е заварил при встъпване в управление на лечебното заведение през 2010 г. Сред тях са били неразплатените задължения за работни заплати към персонала, което е било свързано и със заплахата от напускане на кадри и спиране на дейността на болницата. Предишно ръководство е похарчило над 1,3 млн. лв. капиталови средства, предвидени за закупуване на диализно оборудване и ко-генератор, и строителството на асансьорни съоръжения. Затова на новия ръководен екип се е наложило да финансира същите проекти със собствени приходи. През 2010 г. болницата е имала и висящи съдебни дела за милиони левове и запор на разплащателни сметки.

В тази кризисна ситуация мениджърският екип е бил изправен пред дилема: дали да насочи наличните собствени ресурси за пълно разплащане на просрочените и общите задължения на лечебното заведение на фона на реалната опасност от спад в нивото на компетентност и ограничаване на медицинската дейност, спад в приходите и напускане на персонал; или да вложи енергия и значителни ресурси в подобряване на условията на заплащане на персонала и в осъвременяване на остарялата материално-техническа база, за да се превърне лечебното заведение в конкурентоспособна структура, с по-големи възможности за дейност на болничните звена и повече приходи.

Ръководството избира втория вариант като същевременно се стреми да поддържа стабилност при управлението на задълженията чрез мотивирана и стройна  система на разплащанията. Вследствие на всички предприети мерки, още през 2011 г. УМБАЛ „Свети Георги“ отчита рязко увеличение на броя на клиниките и отделенията с положителен финансов резултат. Ако през 2010 г. печелившите звена са били само 11, през 2011 г. те вече са 22 от общо 35 клиники и отделения, а днес техният брой достига 32.

В периода от 2001 до 2009 г., преди управлението на настоящия екип, УМБАЛ „Свети Георги“ винаги е излизала на загуба (с единствено изключение през 2006 г.), което практически я поставя в състояние на декапитализация, т.е. размерът на внесения от държавата капитал, в качеството й на едноличен собственик, е по-малък от Чистите активи (активи минус пасиви). През 2015 г. дружеството вече успява да излезе от състоянието си на декапитализация,  а  общият размер на печалбата за последните 4 години е 9 951 000 лв.

Болницата инвестира средства в редица реконструкции в енергийните си мощности. Още в началото на 2011 г. преминава на отопление на природен газ и реализира значителни икономии в разходите си за горива. Малко по-късно е подписан ЕСКО договор, включващ СМР по саниране на Хирургичния блок, като инвестицията в размер на 4 384 282 лева се изплаща от постигната икономия на енергия. С този договор не само са подобрени енергийните характеристики и топлинния комфорт в помещенията, а е постигната и икономия в показателите за разход на енергия с около 30%.

Към днешна дата се въвежда в експлоатация и Ко-генераторна електрическа централа, като вече е подписан предварителния договор за присъдиняването й към електро-разпределителната мрежа на „ЕВН България“. Предстои определянето на цена и подписването на окончателен договор за изкупуване на електрическата енергия, която ще се произвежда от ко-генераторната централа на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД. Благодарение на инвестициите в електрическата мрежа, още през 2013 г. лечебното заведение постигна по-изгодни цени за доставка на електрическа енергия, с което на практика не допусна увеличение в разходите си за електричество при последвалите промени в цената на тока.

Първата пловдивска университетска болница привлича значителни средства и  чрез безвъзмедна финансова  подкрепа по оперативни програми на Европейския съюз и други международни фондове – за инвестиции в подобряване състоянието на материално-техническата база, повишаване капацитета и базовите възможности на болницата, и повишаване квалификацията на персонала. За целта успешно бяха подготвени и реализирани много проекти на стойност над 31 млн. лв.  

С успешно планиране и ефективно управление на разходите болницата формира собствен ресурс, с който реализира редица проекти за подобряване условията на работа и модернизиране на голяма част от материално-техническата база. От 2010 до 2015 г. направените инвестиции в дълготрайни материални активи (ДМА) са общо в размер на 39 586 хил. лв. Капиталовата субсидия от МЗ за същия период е в размер  2 835 хил. лв.

Коментари