Публикация

Започна процедурата за европейско финансиране на проекти в здравеопазването


Процедурата за подаване на проекти за финансиране в здравеопазването по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. започна.

Общо 148 млн. лв. е безвъзмездната помощ, за която могат да кандидатстват лечебните заведения, чийто принципал е държавата. Тя ще се отпусне по процедура BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

По тази програма лечебните заведения могат да кандидатстват за нужната им апаратура за качествено лечение на пациентите. За финансирането могат да претендират болници, домовете за медико-социални грижи за деца до 3 години, лечебни заведения с лъчетерапевтични звена.

Сроковете за подаване на проекти по процедурата са различни за отделните кандидати. За болниците са 31 март и 30 септември 2010 г., а за социалните домове - 31 януари 2011 г.

Държавните лечебни заведения трябва да изготвят проектни фишове съгласно публикуваните от Министерството на регионалното развитие изисквания. Готовите проектни фишове и съответните документи към тях се подават в Министерството на здравеопазването.

Всяко проектно предложение ще включва задължително комбинация от инвестиционен компонент - ремонт, реконструкция, мерки за енергийна ефективност и доставка на оборудване.

До края на март тази година здравното министерство ще представи в регионалното министерство средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектните фишове на болниците. След това те ще бъдат оценени.

Предимство ще се дава на проектни предложения, насочени към доставка на високоспециализирана апаратура и постигане на равномерно разпределение на дейностите в различните региони на страната, уточнява МЗ.

" }-->

Коментари