За нас

Целта на програмите за пациентска подкрепа е да подпомагат болните да се справят с  проблемите, пред които се изправят след поставяне на диагноза или предписание от лекар, така че терапевтичните резултатите да бъдат оптимизирани. През последните години необходимостта от тях става все по-голяма, тъй като делът на комплексните лечения (моноклонални антитела (mAbs), инхибитори на тирозин киназата (TKIs), олигонуклеотиди, клетъчни и генни терапии  и др.) се увеличава и доминира над традиционните медикаменти с малки молекули.

 

Тъй като биофармацевтичните компании лансират все по-нови методи на лечение в областта на клетъчните и генните терапии,

програмите за пациентска подкрепа ще стават  все по-всеобхватни, ще се простират далече "отвъд хапчето"

и ще изискват все прецизно управление на известните нежелани събития, съпътстващи такива сложни терапии.

 

Пациентските програми и особено електронните пациентски програми  имат за цел все повече да се подобри ангажираността на лекарите и пациентите към прилаганата терапия, което

да позволи допълване на клиничния профил на съществуващите лечения

Включването на такива програми и пакети от услуги, които допълват и подобряват традиционно измерваните ефикасност и безопасност, ще даде на биофармацевтичните компании и на компаниите за медицински изделия  категорично конкурентно предимство.  Това ще им позволи да увеличат максимално стойността на съществуващите си брандове,  да продължат да подобряват своята научноизследователска и развойна дейност във фокусните терапевтични области. Този цялостен подход гарантира и  на пациентите най-добрите резултати, от които се нуждаят и които заслужават.