За мен

Биолог - андрология и ембриология
 

2013 г. – Образователна степен „Бакалавър” по Молекулярна биология, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.

2014 г. – Курс по спермален анализ – ESHRE approved Basic Semen Analysis Course, School of Medicine, University of Birmingham, England ( 7-11 April 2014)

2015 г. – Придобиване на Образователна степен „Магистър” по Клетъчна биология и патология със защита на дипломна работа – „Проучване ролята на оксидативния стрес при семинални плазми от фертилни и инфертилни мъже“ в катедра „Цитология, хистология и ембриология”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

2015 г. – Докторант по докторска програма „Медицинска биология“ към Катедра по анатомия, хистология, цитология и биология на МУ-Плевен

Член на Българското дружество по медицинска биология.