За мен

2013 г. – Придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по Молекулярна биология, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.

2015 г. – Придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” по Клетъчна биология и патология със защита на дипломна работа – „Проучване ролята на оксидативния стрес в семинални плазми от фертилни и инфертилни мъже“ в катедра „Цитология, хистология и ембриология”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

2015 г. – Докторант по докторска програма „Медицинска биология“ към Катедра по анатомия, хистология, цитология и биология на МУ-Плевен

2021 г. – Защитен дисертационен труд на тема: „Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет”

 

КУРСОВЕ

2014 г. – Курс по спермален анализ – ESHRE approved Basic Semen Analysis Course, School of Medicine, University of Birmingham, England ( 7-11 April 2014)

 

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ

№D1/2016/2016 – „Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет“

№D3/2016/2017 – “Биомаркери в семенния анализ – оксидативен стрес и микро-РНК в диагностиката на мъжкия инфертилитет”

№10/2017 – “Проучване честотата на носителство на HSV-1,2, CMV и EBV/херпесвируси в ендометриум при жени с неуспешни асистирани репродуктивни техники”

 

РЕЗЮМЕТА ОТ НАУЧНИ ТРУДОВЕ В ЧУЖБИНА

1. D. Martinov, A. Alexandrova, N. Ayvazova, L. Ilieva, R. Alexandrova, S. Petrov, E. Konova; Relationship between oxidative stress and sperm DNA fragmentation in male infertility. 9th European Congress of Andrology, Rotterdam, vol.4, September 21-23, 2016

 

2. Danail I. Martinov, Nina P. Ayvazova, Svetla O. Blazheva, Sava V. Petrov, Milena A. Atanasova, Emiliana I Konova. Flow cytometric analysis of the integrity of sperm DNA and intracellular levels of hydrogen peroxide and superoxide anion in human spermatozoa of infertile and potentially fertile men. Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine. – Vol.2, №2. – 2018. ISSN 2570-5911 (Print); ISSN 2570-5903 (On-Line) DOI: 10.29256/v.02.02.2018.escbm01-87

 

3. Rilcheva V., Ayvazova N., Martinov D., Ivanov P., Konova E. Assessment of the impact of oxidative stress on frozen seminal plasma in fertile and infertile men by examining the total antioxidant capacity. 31st Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Lisabon, Portogal, vol. 30, supp 1, 14-17 June, 2015

 

4.  Tsanev , S. Petrov, N. Ayvazova, D. Martinov, A. Dikova, G. Pavlova, E. Konova. Low levels of neutral alpha-glucosidase in men with infections caused by Chlamydia Trachomatis. 10th Congress of the European Academy of Andrology (EAA), 11-13 October 2018

 

5. S. Petrov, D. Tsanev, D. Martinov, N. Ayvazova, E. Konova. Imipramine treatment of retrograde ejaculation – case report. 10th Congress of the European Academy of Andrology (EAA), 11-13 October 2018

 

РЕЗЮМЕТА ОТ НАУЧНИ ТРУДОВЕ В БЪЛГАРИЯ

1.  Д. Мартинов, Н. Айвазова, Л. Илиева, А. Дикова. И. Иванова, М. Атанасова,Е. Конова. Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет. СЕДМА РАБОТНА СРЕЩА „Репродуктивна медицина 2017 – противоречия и консенсус“, Плевен, 28-30 април, 2017

 

2.  Д. Мартинов, Н. Айвазова, Л. Илиева, А. Динкова, М. Радева, Е. Конова. Корелационна зависимост между възрастта, спермалните показатели и ДНК- фрагментацията на сперматозоидите. Юбилейна научна конференция „10 години Българска Асоциация по Клинична Имунология“, София, Хотел Балкан 28- 29, октомври, 2016

 

3.  Д. Мартинов , Н . П. Айвазова, Л. О. Илиева, А. П. Дикова, И. Н. Иванова, М. А. Атанасова, Е. И. Конова. Биомаркери извън рутинния семенен анализ. X Национална конференция по медицинска биология, Цигов чарк, 08-10 септември 2017

 

Член на Българското дружество по медицинска биология

Член на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE)

Опит

Биолог в с-р Aндрология и Eмбриология
5800, Плевен, България, ул. Ген. Скобелев 20
  • Комплексна оценка на мъжкия фактор
  • Асистирани репродуктивни техники
  • Флоуцитометричен анализ
  • Оценка на оксидативния стрес при мъже с неизяснен и идиoпатичен инфертилитет
  • Клетъчно култивиране
  • Криобиология
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 18:00

Вторник

09:00 - 18:00

Сряда

09:00 - 18:00

Четвъртък

09:00 - 18:00

Петък

09:00 - 18:00

Платен прием
Данаил Мартинов създаде публикация
2022
Efficacy of myo-inositol in the clinical management of patients with asthenozoospermia
Efficacy of myo-inositol in the clinical management of patients with asthenozoospermia

Efficacy of myo-inositol in the clinical management of patients with asthenozoospermia

Данаил Мартинов създаде публикация
2022
Glutathione content and glutathione peroxidase activity of sperm in males with unexplained infertility
Glutathione content and glutathione peroxidase activity of sperm in males with unexplained infert...

Glutathione content and glutathione peroxidase activity of sperm in males with unexplained infert...

Публикации

Efficacy of myo-inositol in the clinical management of patients with asthenozoospermia
Efficacy of myo-inositol in the clinical management ...
Публикация
Glutathione content and glutathione peroxidase activity of sperm in males with unexplained infertility
Glutathione content and glutathione peroxidase activ...
Публикация