За мен

Завършва медицина във ВМИ, Плевен през 1985 г. През 1991 г. придобива специалност по хирургия и е избран за асистент в Катедрата по хирургични болести на ВМИ – Плевен.

      Завършва медицина във ВМИ, Плевен през 1985 г.

 • До 1991 г. работи като хирург – ординатор в хирургическо отделение на Транспортна болница, Горна Оряховица.
 • През 1991 г. придобива специалност по хирургия и е избран за асистент в Катедрата по хирургични болести на ВМИ – Плевен.
 • През 2000 г. получава научната степен „доктор”
 • През 2011 г. получава научна степен „доктор на медицинските науки”.
 • През 2003 г. е избран за доцент по хирургия.
 • През периодите 2004 – 2005 г. и 2009 – 2011 г. е изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, Плевен.
 • От 2006 г. е ръководител на Катедра по хирургични болести към МУ – Плевен.
 • Специализирал е хирургия в Италия, а за по-кратки срокове – във Франция, Австрия, Германия, Португалия.
 • През 2005 г. завършва здравен мениджмънт в Стопанска академия, Свищов.
 • Има дългосрочна специализация по този профил в Израел, а от 2009 г. е и декан на Факултета по здравни грижи към МУ – Плевен.
 • Има над 26 години трудов стаж като лекар и хирург
 • Избран за професор в катедрата през 2012 год.
 • Кмет на община Плевен от 2011 година.

Научна продукция:

 • Дисертационни трудове - 2
 • Участие в учебници – общо в 22 различни глави в 4 учебника
 • Публикации в български списания и научни сборници - 88
 • Публикации в чуждестранни списания - 6
 • Участия с доклади на научни форуми в българия - 64
 • Участие с доклади в научни форуми в чужбина - 9
 • т.е. общо -191

Импакт фактор:

 • Общият импакт-фактор, съгласно данните от Journal Citation Reports и в базата SCOPUS е 5, 998
 • Учебната натовареност за 3 последователни учебни години възлиза на 1 234 ч.
 • Изнася лекции пред студенти по медицина и провежда изпити, включително на английски език.
 • Води лекционен курс във Факултета по здравни грижи пред сестри и акушерки.
 • Разработва учебната програма и лекционния курс във Факултет „Здравни грижи”.