За мен

Главен асистент в Катедра "Социална медицина" на Факултет по обществено здраве, МУ-София

Д-р Елия Георгиева завършва висше образование по специалност медицина в Медицински Университет- София. През 1998 г. работи в център за психосоциална рехабилитация  "Ван Гог" на длъжност-психолог, като водещ на случай и координатор на група за социални умения. Завършва едногодишен курс за тренинг на обучители по "Психосоциална рехабилитация и психично здраве в общността", проведен 2001-2002 г. в Чехия, Холандия, Естония и Унгария.

От 2004 г. е асистент в катедра Социална медицина, а през 2007 г. придобива специалност Социална медицина и здравен мениджмънт. През 2010 г. защитава дисертационен труд на тема: „Изследване на елементи от качеството на живот на пациенти със сърдечносъдови заболявания“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“.

Д-р Елиа Георгиева има над 45 публикации и 15 цитирания, автор е на две монографии: “Мениджмънт на стреса в медицината” (2014 ) и “Влияние на медицинското образование върху психичното здраве на студентите” (2016).

Научните интереси на д-р Георгиева са в сферата на социалната медицина, общественото и психичното здраве.

Опит

Катедра "Социална медицина"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15