За мен

Асистент в Катедра "Здравни грижи" при ФОЗ на МУ - София

Образование: 

Ас. Петя Симеонова Кантарева завършва средното си образование през 1980г. в гр. Ракитово.

През 1982 г. тя завършва с отличен успех Медицинския колеж  – София с образователно-квалификационна степен “Бакалавър по здравни грижи”, специалност “Детска медицинска сестра”.

През 1996 - 1999 г.: завършва с успех „много добър“ второ висше образование в Медицинския университет – София, с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалността „Управление на здравните грижи“, а през 2001 – 2003г. - с отличен успех трето висше образование с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността „Мениджмънт на социалните дейности“ в Софийския университет „Св. Св. Климент Охридски“. През 2011-2013г. завършва с отличен успех четвърто висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Професионално развитие:

1982 – 1984г. - Детска медицинска сестра в Детска клиника по кардиология на Научен институт по педиатрия към Медицинска академия - София.

1984 – 1985г. – Детска медицинска сестра в ОДЗ „Малина Тодорова - Ракитово.

1985 – 2000г. – Детска медицинска сестра в Филиална поликлиника – Ракитово.

2000 – 2001г. -  Експерт в Агенция за социално подпомагане, отдел „Закрила на детето“ – Ракитово.

2001 – 2011г. -  Главен експерт в Столична здравноосигурителна каса, Дирекция „Лекарства“, отдел „Отпускане на лекарствени продукти на специален режим“.

2011 – 2013г. - Главен експерт в Централно Управление на Националната здравноосигурителна каса, Дирекция „Медицински  дейности”, отдел „Анализи на медицинските дейности”.

От 2014г. – Асистент в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София. 

Научни интереси и публикации:

През 2014г., след конкурс, ас. Петя Кантарева е избрана на академична длъжност „Асистент” по научната специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София. През октомври 2015 г. ас. Петя Кантарева е зачислена като докторант с проект на дисертационен труд на тема „Детското здраве в първичната извънболнична медицинска помощ“. 

Ас. Петя Кантарева е автор и съавтор на над 10 научни и учебни публикации

Езикова квалификация: 

Руски и английски език.

Опит

Катедра "Здравни грижи"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15