За мен

 Проф. Хайрабедян е член на:

International Coordination Committee for Immunology of Reproduction (ICCIR) / Международен координационен комитет по имунология на репродукцията (МККИР), 2014 —;Избран за нов Председател (2015);

• European Society of Reproduction Immunology (ESRI) / Европейско общество по репродуктивна имунология, 2010 —

• International Society of рецеReproductive Immunology (ISIR) / Международна общество по репродуктивна имунология, 2010 —

• Съюз на учените в България (СУБ), 2006 —

• Българско Дружество по Репродуктивна Имунология, 2004 —

• Български лекарски съюз (БЛС), 1996 – 

 

 

Научно-изследователска дейност в областта репродуктивната имунология и туморната биология по следните проекти:

 ▫ Роля на вродена имунна клетъчна сигнализация (NOD1, NOD2, TLR4, TLR2) в клетките на Сертоли, инфламазомни мрежи в неимунни клетки, активирани патологични и регулаторни Тсубпопулации с роля за мъжкия инфертилитет

▫ Omics методи за определяне на генно-регулаторните мрежи в клетки на Сертоли и простатна канцерогенеза – нанопорово секвениране от 3-то поколение, биоинформатичен анализ на протеомни и транскриптомни данни, структурното моделиране на молекули

▫ Изследване на молекулни механизми на действие на пре-имплантационен фактор (PIFTM) (научна колаборация с BioIncept LLC., US) с методи за рекомбинантна ДНК и директна пептидна експресия, анализ и валидиране на рецептор-лигандни взаимодействия (in silico mutagenesis & docking, TSA), функционално валидиране на калиев флукс под действие на PIF (FluxOR), протеомен анализ на PIF реактом и др.

▫ Изследване на микроРНК-и в туморогенезата

 

Научно ръководство на докторант(и)

 

Подготовка и публикуване на експериментални резултати и обзорни статии в реферирани научни списания (пълен списък в Приложения)

 

 Защита на генерирана интелектуална собственост – подаване на патенти

 

 Обучение на студенти от СУ “Св. Климент Охридски”