Опит

старша сестра в отделение по медицинска онкология
4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 20