За мен

ТВОРЧЕСКА автобиография

 

 

Име:

Петър Маринов Маринов

 

Дата и място на раждане:

13.08.1962, гр. Плевен

 

Семейно положение:

Семеен

 

Служебен адрес:

ЦПЗ "Проф. Никола Шипковенски" ЕООД, София

e-mail:petmarinov@abv.bg

Домашен адрес:

Ул. “Цар Шишман” 35, гр. София, тел. +359 889 789 628

Образование:

1988/….г. Медицина

 

2007 г. “доктор” по специалност: “СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ”

квалификация: лекар психиатър, съдебен психиатър

допълн. квалификация: здравен мениджмънт.

специализация: ……………………............…….............……….

Професионално развитие:                 

1993 г.Специалност Психиатрия

2004 г.Специалност Съдебна психиатрия

 

2012/… г. “доцент” по специалност: “Съдебна психиатрия”

Академично развитие:    

Научен сътрудник към Катедра по психиатрия МУ София 1989-1997

Главен асистент 1997 г. 2012 г.

1997-2007 г. Докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата “ПСИХИАТРИЯ”, специалност ПСИХИАТРИЯ към Катедрата по психиатрия МУ София “…………………………………....................…........……………”

Заглавие на дисертацията:

Дисертация:

“КЛИНИЧНИ, КЛИНИКОПСИХОЛОГИЧНИ И ПСИХОСОЦИАЛИ АСПЕКТИ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ И ХОМИЦИД” ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН ДМ

 

Дисертация

"АПРОБИРАНЕ НА СКРИНИНГОВ ПОДХОД ПРИ ДЕПРЕСИВНИ И ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА" ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН ДМН

 

Публикации:

Монографии: 4  бр. с общ обем от 1064 стр.

Учебници: 4  бр. с общ обем от 450 стр.

Студии: 42  бр. с общ обем от 256 стр.

Статии: 87. бр. с общ обем от 246 стр.

Доклади: ..7 бр. с общ обем от .10 стр. /резюмета от международни научни форуми/

Участие в научни фо­ру­ми и изсле­дователски проекти:

………………………………………………….............………......

Секретар на БПА 2003 - 2005 г.

Председател на Българската психиатрича асоциация 2005 - 2007

 

САЩ, Университет на Илонойс в Чикаго, NIDA - Проект за изследване на импулсивност при психопатия и хероинова зависимост (2005 - 2007), главен изследовател д-р Jassmine Vassileva

КОНСУЛТАНТ ПО МЕДИКАМЕНТОЗНАТА ТЕРАПИЯ

 

 

ЕС MOODINFLAME - Изследване на имунологични показатели при болни с униполярно депресивно разстройство и биполярно афективно разстройство (2010-2013 г,), под ръководството на Prof. Hemo Drexhage, University Erasmus Rotterdam ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

 

Проект на ЕС: "Хуманизиране на условията на Клиниката по съдебна психиатрия към МБАЛ Св. Наум" (2006-2007)

КООРДИНАТОР

 

Ръководени занятия по учебни дисциплини:

Психиатрия

Съдебна психиатрия

Медицинска психология

 

Ръководени дипломанти:

4 души

Ръководени докторанти:

5 души

Езици за комуникация:

Български, Английски, Руски

 

 

 

Варна 04.07.2019 г.

Подпис: