Публикация

Интерактивен семинар за студенти, специализанти и млади учени ще се проведе във Велико Търново

Интерактивен семинар за студенти, специализанти и млади учени ще се проведе във Велико Търново

Целевата група ще се запознае с основните правила и законовите разпоредби за изготвяне на успешни проектни предложения за финансиране на научноизследователска дейност


 

Първият двудневен интерактивен семинар ще се проведе в град Велико Търново на 20 и 21 януари 2018 г. по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучението за над 30 млади учени е на тема „Изготвяне на проектни предложения за финансиране на научноизследователска дейност, защита и управление на интелектуалната собственост при трансфер на знания и технологии“ по Дейност 3 „Провеждане на обучение за участие и подготовка на научноизследователски проекти, актуални предложения, трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“.

В първия ден на семинара във Велико Търново участниците в целевата група ще се запознаят с основните правила и законовите разпоредби за изготвяне на успешни проектни предложения за финансиране на научноизследователска дейност. Под ръководството на лектори от Плевен и Велико Търново с богат опит и експертиза в работата по проекти, докторантите и специализантите на МУ-Плевен ще се включат в практическо занятие за изготвяне на проектно предложение за научноизследователска дейност. Във втория ден на семинара те ще слушат лекции за защитата на авторските права съгласно Закона за авторското право и ще навлязат в актуалната уредба и перспективите пред Европейската патентна система.

През януари 2018 г. обучителният курс за докторанти, специализанти и млади учени продължава по Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“ с практически занятия в Телекомуникационния център – обучение за работа на виртуален симулатор за минимално инвазивна хирургия. 

Коментари