Публикация

Академия "НЕФРОЛОГИЯ" в сътрудничество с Македонското дружество

Академия "НЕФРОЛОГИЯ" в сътрудничество с Македонското дружество

Научната конференция ще се проведе от 17 до 20 май 2018 г. Гранд хотел "Банско"


ПРОГРАМА АКАДЕМИЯ "НЕФРОЛОГИЯ"

05 април, 2018

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА НЕФРОЛОГИJA, ДИJАЛИЗА, ТРАНСПЛАНТАЦИJА И ВЕШТАЧКИ ОРГАНИ
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
АКАДЕМИЯ "НЕФРОЛОГИЯ" 
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
17-20 май 2018 г., Гранд хотел"Банско", Банско
 
П Р О Г Р А М А
 
17.05.2018 /четвъртък/ - пристигане и настаняване след 14 часа.
 
17.00 - 17.15 Откриване - проф. Е. Паскалев.
 
17.15 - 18.45 Първа сесия. Нефрология. Захарен диабет. Хиперурикемия. 
Модератори: проф. Б. Делийска, проф. Р. Робева, проф. В. Тодоров,  доц. В.
 Лазаров.
17.15 - 17.35  Хиперурикемия и ХБЗ. Янка Коларска.
17.35 - 18.55  ПББ при болни със захарен диабет. Биляна Василева.
18.55 - 18.30  Кистозни заболявания на бъбреците. Васил Тодоров.
18.30 - 18.45  Дискусия.
 
19.30 - 22.00 Вечеря.
 
18.05.2018 /петък/ 
 
08.30 - 10.00 Втора сесия. Диализно лечение.
Модератори: проф. Евг. Възелов, доц. Св. Стайкова, доц. Ал. Осиченко, доц. Н. Ненчев.
08.30 - 08.55 Хемодиализа при високорискови пациенти. Александър Осиченко.
08.55 - 09.20 Оsteocalcin,  ВАР   и   vitamin  D - специфичните   костни  биомаркери  при   пациенти с ХБЗ и на  хрониодиализа. Светла Стайкова,    М. Сидерова , С. Атанасова
09.20 - 09.45 Диализата в България през 2017 година. Евгений Възелов.
09.45 - 10.00 Дискусия.
 
10.00 - 10.30 Симпозиум на pfizer - лечение на уроинфекции при бъбречнотрансп-лантирани пациенти. Лектори: проф. Емил Паскалев, доц. Велислава Димитрова.
 
10.30 - 11.00 Кафе пауза.
 
11.00 - 12.30 Мастер клас - Болест на Фабри. Модератор: проф. Е. Паскалев.
 С подкрепата на фирма "Санофи-Джензайм".
 
12.30 - 13.30 Обяд.
 
13.30 - 15.00 Трета сесия. Нефрология. Гломерулонефрити. Кардиоренален синдром.
Модератори: проф. Д. Монова, проф. Б. Богов,  доц. Ат. Кундурджиев, доц. Е. Кумчев.
13.30 - 13.55 Система на комплемента в развитието на гломерулните заболявания. Мария
                         Христова.
13.55 - 14.20 Кардиоренален синдром. Атанас Кундурджиев.
14.20 - 14.45 Полулунни гломерулонефрити - терапевтичен подход и терапевтично поведение. Едуард Тилкиян, Е. Кумчев, В. Минкова, Д. Прокопова, И. Йотовска, И.  Ерканян, И. Здравкова, С. Вълова,Т. Кускунов, Д. Менчев.
14.45 - 15.00  Дискусия.
 
15.00 - 17.00 Четвърта сесия. Детска нефрология.
Модератори: Velibor Tasic, доц. Е. Костадинова, доц. М. Гайдарова, доц. П. Митева.
15.00 - 15.20  С3 гломерулопатия. Димитър Русинов.
15.20 - 15.40  Дизфункционален пикочен мехур. Венеция Боцова.
15.40 - 16.00  Ранни маркери за диагностика на диабетна нефропатия у деца. Емилия  Костадинова.
16.00 - 16.20  Corticoresistant nephrotic syndrome genetic lend scapes. Velibor Tasic /Скопие/.
16.20 - 16.40  Кортикорезистентен нефротичен синдром в детска възраст. Мария Гайдарова, Галя Златанова.
16.40 - 17.00  Дискусия.
 
17.00 - 17.30  Кафе пауза.
 
17.30 - 19.00 Пета сесия. Нефрология. генетични нефропатии. клинична лаборатория.
Модератори: проф. М. Бончева, проф. В. Маджова, проф. Е. Паскалев, доц. А. Буева.
17.30 - 17.55  Генетични нефропатии. Анелия Буева.
17.55 - 18.20  Клинична лаборатория. Горан Николов.
18.20 - 18.45  Клинична лаборатория. Маргарита Бончева.
18.45 - 19.00  Дискусия.
 
19.00 - 19.20 Симпозиум на Boehringer Ingelheim България на тема: Промени в бъбречната   функция при пациенти с предсърдно мъждене. Лектор: проф. Е. Паскалев.
19.20 - 20.00 Фирмени прояви.
 
20.00 - 22.00 Вечеря.
 
19.05.2018 /събота/
 
08.30 - 10.00 Шеста сесия. 
Модератори: Goce Spasovski, Petar Dejanov, Vesna Gerasimovska, Vlado Pushevski.
08.30 - 08.55 Strategy for optimal vascular access in R Macedonia. Petar Dejanov.
08.55 - 09.20 Femoral catheters used as a temporary and permanent  vascular access for haemodialysis. Vesna Gerasimovska.
09.20 - 09.45 Pathohystological changes in veins in CKD patients  with early arteriovenous fistula failure. Vlado Pushevski.
09.45 - 10.00 Дискусия.
 
10.00 - 10.20 СИМПОЗИУМ НА ФИРМА  ABBVIE - НОВИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕПАТИТ С.  Лектор: д-р Надежда Желева.
10.20 - 10.30 Фирмени прояви.
 
10.30 - 11.00 Кафе пауза.
 
11.00 - 12.30 Седма сесия.  
Модератори: Goce Spasovski, Nikolina Smokovska, Pavlina Dzekova Vidimliski, Irena Rambabova Busletik.
11.00 - 11.25 Thrombosis of permanent subclavian catheter in hemodialysis - case study. Nikolina Smokovska.
11.25 - 11.50 Peritoneal dialysis-modality of the renal replacement therapy. Pavlina Dzekova Vidimliski.
11.50 - 12.15 Cardiocascular disease in renal transplant patients. Irena Rambabova Busletik.
12.15 - 12.30 Дискусия.
 
12.30 - 13.30 Обяд.
 
13.30 - 15.00 Осма сесия. 
Модератори: Goce Spasovski, Ladislava Grcevska, Ana Stojanoska, Zvezdana Petronijevic.
 
13.30 - 13.55 Chronic tubulointerstitial disease in north-eastern part of R. Macedonia. Ladislava Grcevska, Ana Stojanoska
13.55 - 14.20  The transition of CKD to ESRD – Can we retard the progression? Goce Spasovski.
14.20 - 14.45  The effect of treatment on short-term outcomes in elderly patients with Acute Kidney Injury. Zvezdana Petronijevic.
14.45 - 15.00  Дискусия.
 
15.00 - 15.30 Фирмени прояви.
15.30 - 16.30 Фирмени прояви. Berlin-Chemie.
 
16.30 - 17.00 Кафе пауза.
 
17.00 - 19.00 Фирмени прояви.
 
19.00 - 19.30 Закриване. Обобщение.
 
20.00 - 22.00  Официална вечеря.
 
20.05.2018 /неделя/ - напускане на хотела до 12 часа.

 

Коментари