Публикация

Интраоперативно лъчелечение при запазваща гърдата операция – ползи и рискове

Интраоперативно лъчелечение при запазваща гърдата операция – ползи и рискове

ОБЗОР

Представени са данни от медицината, основана на доказателства, за интраоперативното
лъчелечение като самостоятелен метод – алтернатива на продължителното облъчване на гърдата, и като предварителен метод за свърхдозиране след операция. Прилагат се два вида лъчения – ускорени електрони от линеен ускорител (ИОЕЛЛ) и източник на киловолтно лъчение (ИОЛЛ – kV). Най-голям обем данни върху над 2000 болни проучват прилагането на ИОЛЛ като предварително свърхдозиране. Те показват незначително повишаване на локалните рецидиви в сравнение с конвенционалното облъчване на цялата гърда (ОЦГ), с еднаква обща преживяемост. Докладва се малко по-висок процент късна фиброза, когато е направено предварително ИОАЛЛ в сравнение с ОЦГ и конвенционално свърхдозиране. Подробно са изложени резултатите от двете рандомизирани проучвания – италианско (ELIOT) и английско (TARGIT A), които целят доказване на алтернативно ИОЛЛ вместо ОЦГ. Обсъждат се и критиките към тези проучвания, които са в дозиметричен аспект, и поради недостатъчно проследяване за проява на късни рецидиви. Изтъкват се основни предимства на ИОЛЛ: избягване на евентуална репопулация на останалите туморни клетки за периода между хирургия и ЛЛ; директна визуализация на туморното ложе за прецизно аплициране на дозата; отличен козмезис; удобство за пациента поради кратко облъчване по време на операция и др. Детайлно са представени допустимите критерии на NCCN, NICE, ESMO ASTRO, ESTRO за провеждане на ИОЛЛ. Все още няма достатъчно продължително проследяване за проява на късни рецидиви. По тази причина международните ръководства засега не препоръчват рутинно провеждане на самостоятелно ИОЛЛ както чрез бързи електрони, така и чрез рентгеново лъчение от 50 KV; NICE ги препоръчва само в клинични проучвания. В България има начална практика и опит за интраоперативно лъчелечение с нисковолтна рентгентерапия, представена от два вида апаратура – в УМБАЛ Царица Йоанна–ИСУЛ и в УМБАЛ Александровска. Подчертава се, че ИОЛЛ следва да се извършва в лечебни заведения с мултидисциплинарен експертен подход и опит с тези техники (хирург-мамолог, лъчетерапевт, физик) при строго спазване на международно приетите критерии за подбор и лечение на пациенти с ранен карцином на гърда.

 

Тази публикация е част от Учебната книга на Деветата национална конференция МОРЕ 2018 

Цялата публикация можете да прочетете в прикачения файл по-долу>>>
 

Прикачени файлове

pdf

Коментари